Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές που οδηγούν στα εξής Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1. Υπολογιστική Επιστήμη

2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα.

6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και νυν φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Τηλ/νιών, Επιστήμης Υπολογιστών, και Μηχανικής Υπολογιστών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 210-727-5338, 5181), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.di.uoa.gr/ , http://postg.di.uoa.gr/html/lei.html).

Περίοδος Αιτήσεων 19-05-2014 έως 30-05-2014 (Δευτ-Τετ-Παρ, 11:00-13:00)

Συνεντεύξεις Τέλη Ιουνίου (όσοι κληθούν)

Έναρξη Μαθημάτων Οκτώβριος 2014

Εγγραφές Νοέμβριος 2014

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (έντυπη, http://postg.di.uoa.gr/pdf/AitiseisEggrafis1_5.pdf και http://postg.di.uoa.gr/pdf/form6new.pdf )

2. Τίτλοι σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

3. Αναλυτική βαθμολογία

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Δύο συστατικές επιστολές

6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

7. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων

8. Μια φωτογραφία

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr