Μονοετή Εντατικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Επιταχύνοντας την εξειδίκευση και την εξέλιξη

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μονοετή Εντατικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Επιταχύνοντας την εξειδίκευση και την εξέλιξη

Μια πρωτοπορία στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί η δυνατότητα για τη σύσταση εντατικών προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με χρονική διάρκεια ένα (1) ακαδημαϊκό έτος χωρίς θερινές διακοπές, τα οποία αποδίδουν εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα Ετήσια Εντατικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαρκούν 12 μήνες (1 πλήρες ημερολογιακό έτος) περιλαμβάνοντας 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (μαθημάτων), καθώς και τη θερινή περίοδο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Ιδρύματος. Σε αυτή τη διάρκεια περιλαμβάνεται και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον αυτή προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.  

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ετήσια μη εντατικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) με διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Ετήσια εντατικά προγράμματα χωρίς θερινές διακοπές που περιλαμβάνουν και τη θερινή περίοδο και αποδίδουν εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Προγράμματα διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία αποδίδουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Διετή Προγράμματα διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία αποδίδουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Μία σημαντική διευκρίνιση: τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, προκειμένου να αναγνωρίζονται, πρέπει να έχουν τουλάχιστον ετήσια διάρκεια. Ειδικά τα ετήσια εντατικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, επειδή διαρκούν 1 ακαδημαϊκό έτος + τη θερινή περίοδο, αποδίδουν 75 πιστωτικές μονάδες (ECTS), με αποτέλεσμα την πλήρη αναγνώρισή τους από τον ΑΣΕΠ. Τι σημαίνει αυτό; πλήρης μοριοδότηση των κατόχων τους σε προκηρύξεις για διορισμό στο ελληνικό δημόσιο.

Τα οφέλη της μονοετούς εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικά, καθώς προσφέρει:

 • Όλα τα προσόντα και την κατάρτιση της κλασικής διετούς εκπαίδευσης σε έναν μόνο χρόνο.
 • Προσήλωση στο διδασκόμενο αντικείμενο και άρα ταχεία εξειδίκευση με την αποδοτικότερη αφομοίωση των νέων γνώσεων.
 • Ορθολογικά κατανεμημένος φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο.
 • Ταχύτατη απόκτηση προσόντων για συμμετοχή σε προκηρύξεις διορισμών εκπαιδευτικών και σε άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου και προκηρύξεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη και ανάληψη υψηλότερων θέσεων για διορισμένους/ες εκπαιδευτικούς.
 • Ακαδημαϊκή εξέλιξη με την εξασφάλιση της δυνατότητας συνέχισης σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Εντατικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να είναι η πιο συμφέρουσα λύση, τόσο για τους ήδη εργαζόμενους/ες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και κυρίως σε εκπαιδευτικούς εργαζόμενους σε οποιαδήποτε βαθμίδα της Εκπαίδευσης, στην τυπική, μη τυπική και άτυπη Εκπαίδευση, όσο και για εκείνους και εκείνες που επιδιώκουν την εισαγωγή σε πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η εντατική εκπαίδευση μπορεί να αποδώσει βέβαια τα μέγιστα όταν συνδυάζεται και με τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πώς διαμορφώνεται όμως ο φόρτος εργασίας ενός εντατικού Προγράμματος Σπουδών: Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έχουν ως βασικό τους στόχο την παροχή σπουδών υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Έτσι, σχεδιάζονται λεπτομερώς με βάση συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, λαμβάνοντας όμως υπόψη τους φοιτητές/τριες: η ύλη και ο φόρτος εργασίας είναι ορθολογικά κατανεμημένα στα εξάμηνα, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών.

Γι’ αυτό το νέο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το European Wergeland Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Νορβηγικής Κυβέρνησης αποτελεί κορυφαία επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές.

Το πρωτοποριακό μονοετές και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» (75 ECTS) στοχεύει στην εξειδίκευση σε ένα νέο πεδίο που αποτελεί ανάγκη, την εδραίωση της Δημοκρατίας μέσα από την εκπαίδευση. Βασίζεται στην εκπαίδευση ανάπτυξης των Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό και απευθύνεται σε μελλοντικούς ή μόνιμους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτές ή όσους θέλουν να εργαστούν στη μη τυπική εκπαίδευση. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τίθεται η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει δύο βασικούς πυλώνες: το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (RFCDC) (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2018) και την Ατζέντα με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως το 2030 του ΟΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και την προκήρυξη εγγραφών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.mademocracyedu.gr

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.