Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2013-14, τέσσερις (4) υποτροφίες 2015 από τα έσοδα της Κληρονομίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων.

Περισσότερες υποτροφίες ΕΔΩ

Καταγόμενοι από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν είτε κατάγονται από τις παραπάνω περιοχές από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.

Ποσό – Υποτροφίες 2015

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00.

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2013-14 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικά προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, ( μέχρι 06 Απριλίου 2015 ), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η καταγωγή από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας και γ) η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων ή της οικογενείας τους.

6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών (2012-13) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον:

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και

2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων(Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.210.3689.132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr