«Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών [Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ]

Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Southeast European Studies θα δεχθεί έως είκοσι πέντε (25) φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (πολιτικής επιστήμης, κοινωνιολογίας, οικονομικών, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ιστορίας, βαλκανικών σπουδών, δημοσιογραφίας κ.λπ.).

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση κατά την περίοδο 30 Ιανουαρίου – 15 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή υποβολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ).

Δίδακτρα

Κάθε φοιτητής οφείλει να καταβάλει δίδακτρα της τάξης των €2.100 σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να χορηγήσει απαλλαγή από τα δίδακτρα του Προγράμματος για τους φοιτητές που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 1ημοκρατία της Μακεδονίας) αφού υποβάλουν αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και δεν λαμβάνουν υποτροφία από κάποια άλλη πηγή.

Δικαιολογητικά

Συμπληρωμένη αίτηση (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.see.pspa.uoa.gr και www.pspa.uoa.gr).

Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose) στην αγγλική γλώσσα (μέχρι 500 λέξεις).

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, με ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 6,5/10. ‘Όσοι φοιτητές αποφοιτήσουν μέσα στο 2015, οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη 1ήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρουν (α) τον μέσο όρο βαθμολογίας τους μέχρι στιγμής, (β) πόσα μαθήματα χρωστούν ακόμη και (γ) ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους, στις αρχές Οκτωβρίου 2015.

Επικυρωμένο αντίγραφο επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας.

Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά των εγγράφων 3 (πτυχίο) και 4 (αναλυτική βαθμολογία), σε περίπτωση που ηγλώσσα των πρωτότυπων εγγράφων είναι άλλη πλην της ελληνικής ή της αγγλικής. Οι φοιτητές που θα υποβάλουν τα συγκεκριμένα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να υποβάλουν επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα κατά την εγγραφή τους.

Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας αντίστοιχο του Proficiency (C2).

Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος 1ΕΠ του πανεπιστημίου αποφοίτησης.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά ή ελληνικά, να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στη σφραγίδα του φακέλου. Οι αιτούντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την σχετική φόρμα (Form for Referees) που αποτελεί μέρος της αίτησης.

Απλές φωτοτυπίες πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών, παρακολούθησης σεμιναρίων ή άλλων υποστηρικτικών της αίτησης εγγράφων.

Οι επιτυχόντες με πτυχίο από αλλοδαπές σχολές οφείλουν, μετά την αποδοχή της θέσης τους στο ΠΜΣ, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 1ΟΑΤΑΠ, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό ισοτιμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων, βλ. http://www.doatap.gr). Περαιτέρω διευκρινίσεις θα δοθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και έντυπο αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.see.pspa.uoa.gr και www.pspa.uoa.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr