Με υπεύθυνη δήλωση καλούνται οι φοιτητές του ΕΚΠΑ να αποδεχτούν τη διαγραφή τους μετά το πέρας «ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου».

Μέσω μιας ειδικής φόρμας που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία διαδικτυακής δήλωσης μαθημάτων οι φοιτητές ενημερώνονται για το γεγονός αυτό, ώστε να μην «υπάρχουν δικαιολογίες», όταν διαπιστώσουν ότι έχουν απωλέσει τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Αν και οι αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων στην πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εναντιώνονται στο μέτρο της διαγραφής φοιτητών, η διοίκηση του ΕΚΠΑ προχωρά στην υιοθέτηση αυτού του μέτρου ζητώντας μάλιστα την συναίνεση των φοιτητών εκβιαστικά και μάλιστα σε μια διαδικασία που είναι τελείως άσχετη.

Αποτελεί ερώτημα με ποιόν τρόπο θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη δήλωση που αποσπάται από τους φοιτητές κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων καθώς επίσης και το είδος της δέσμευσης που δημιουργεί. Είναι επίσης απορίας άξιο εάν η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την καταγγελία που δεχτήκαμε στην ιστοσελίδα από δευτεροετή φοιτητή του ΕΚΠΑ, η δήλωση αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στους φοιτητές που ενεγράφησαν στη σχολή πριν το 2004 αλλά στο σύνολο των φοιτητών και φοιτητριών.

Δείτε τη δήλωση:

Ενημέρωση για παλαιούς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στην απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 80 παρ. 9α, β, γ, δ και ε του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄).

α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απωλέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012−2013 και 2013 −2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύει από 31.8.2014

β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.

ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

[ ] Ενημερώθηκα και δηλώνω υπεύθυνα ότι μου γνωστοποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις.

Με προσωπική μου ευθύνη (η επιλογή μου επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) προβαίνω στη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για την τρέχουσα περίοδο.

[Συνέχεια στην δήλωση μαθημάτων] [Συνέχεια χωρίς δήλωση μαθημάτων]

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr