Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για την εγγραφή ατόμου που πάσχει από σοβαρή πάθηση στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της γενικότερης αρμοδιότητάς του, για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της ειδικής αρμοδιότητάς του ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Αρχή, η ενδιαφερόμενη εισήχθη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (άρθρο 35 του ν. 3794/2009, όπως ισχύει). Ακολούθως αιτήθηκε τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής της στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα µε τον ν. 4186/2013.

Όμως, το τμήμα αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα, με την αιτιολογία, ότι σύμφωνα µε την υπ' αρ. Φ151/123835/Β6/2013 ΥΑ, αποκλείεται η εισαγωγή ατόμων που πάσχουν από τη συγκεκριμένη κατηγορία πάθησης, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, υπήρξε εύλογος κατ' αρχήν, προβληματισμός εξαιτίας του γεγονότος ότι το τμήμα δεν διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη φοιτητών µε τη συγκεκριμένη πάθηση.

Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση μεταφοράς θέσης εισαγωγής, δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός σχετικά με τις αποκλειόμενες παθήσεις, ενώ παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στα τμήματα να δέχονται φοιτητές, ακόμη και αν πάσχουν από αποκλειόμενη πάθηση. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε ότι η έλλειψη ενιαίας στάσης αντίστοιχων τμημάτων απέναντι στην ίδια πάθηση είναι προβληματική πρακτική.

Ο Συνήγορος υποστήριξε, ότι η άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος της ενδιαφερόμενης αντίκειται στο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των Ατόμων με Αναπηρία και κάλεσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών να πάρει ειδικά μέτρα για τις προσαρμογές που χρειάζονται έτσι ώστε να καταστήσει ευχερή τη φοίτηση της ενδιαφερόμενης, βοηθώντας την προσπάθειά της με κάθε πρόσφορο μέσο, κάτι που έκανε τελικά δεκτό και ενέγραψε την ενδιαφερόμενη.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr