Τα τέσσερα νέα Κέντρα Αριστείας που ιδρύονται στο ΕΚΠΑ

Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιον Αθηνών: Προγραμματίζονται συναντήσεις με τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την παρουσίαση των Κέντρων Αριστείας, σύμφωνα με τον πρύτανη του ιδρύματος, καθηγητή Αθανάσιο-Μελέτιο Δημόπουλο.

Τα τέσσερα νέα Κέντρα Αριστείας που ιδρύονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

1. Φιλοσοφικών Ερευνών

Στο Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο. Επίσης, ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη φιλοσοφία, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την επάρκεια, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, τις διεθνείς συνεργασίες και την συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να ενταχθούν ή να συνεργάζονται σε κάθε φάση ανάπτυξής του. Το Κέντρο Αριστείας καλύπτει διεπιστημονικά το έργο όλων των προαναφερθεισών δομών και των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που υπηρετούν την φιλοσοφία.

Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών είναι:

1. Να αναδείξει και να εμβαθύνει την υπάρχουσα αριστεία στην φιλοσοφική έρευνα, μέσω της διαμόρφωσης ενιαίων κριτηρίων αριστείας.

2. Να προωθήσει την διεπιστημονικότητα στην φιλοσοφική έρευνα.

3. Να προβάλλει διεθνώς την συντελούμενη στο ΕΚΠΑ φιλοσοφική έρευνα και διδασκαλία, μέσω της ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους.

4. Η θέσπιση δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, θερινά και χειμερινά σχολεία, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.) που θα αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της εγχώριας φιλοσοφικής παραγωγής, προσελκύοντας διεθνείς ερευνητές, φοιτητές και φοιτήτριες.

5. Η διεκδίκηση κοινών εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Η οριζόντια σύνδεση με ομάδες από άλλα Kέντρα Αριστείας του ΕΚΠΑ.

7. Η θέσπιση του ‘Resident Scientist’, όπου επιστήμονες με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας.

8. Η προβολή και προώθηση της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης και γραμματείας.

9. Η διάχυση της φιλοσοφικής παιδείας και έρευνας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών προκλήσεων.

10. Οι συνέργειες με παραγωγικούς φορείς, νομικά πρόσωπα και διεθνείς οργανισμούς

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η ψηφιακή εποχή στην οποία η κοινωνία έχει εισέλθει εδώ και τρεις δεκαετίες χαρακτηρίζεται από έναν πρωτόγνωρο αλληλεπιδραστικό μετασχηματισμό μεταξύ, από τη μια πλευρά της ατομικής και συλλογικής λειτουργίας και ταυτότητας του πολίτη και από την άλλη, των ψηφιακών τεχνολογιών. Με τη ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το ψηφιακό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων και τα εξελισσόμενα σημειωτικά και αναπαραστασιακά συστήματα και εικονική πραγματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κόσμου μας επιταχύνεται επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε και μαθαίνουμε. Εγείρεται έντονη ανάγκη διεπιστημονικής έρευνας με άξονα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με αντικείμενο την κατανόηση των πολύπλοκων και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτων πτυχών αυτού του μετασχηματισμού καθώς και των προοπτικών διαμορφωτικής παρέμβασης σε πλαίσιο παιδαγωγικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών. Εγείρονται νέοι τρόποι έκφρασης, επικοινωνίας και οργάνωσης σε πολύπλοκες συλλογικές δομές, αναδύονται νέα σημειωτικά συστήματα, και επινοούνται νέες μέθοδοι καταγραφής και κατανόησης της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Εγείρονται επίσης νέα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική αειφορία του κόσμου μας. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σχετίζεται με την έννοια της αλληλεπίδρασης ανθρώπου- μηχανής, αυτής του σχεδιασμού καθώς και με την
έννοια του αενάως αναδυόμενου δυναμικού φαινομένου ώστε οι ψηφιακές  διαδικασίες να αποτελούν την καρδιά της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, διαφέρει δε σαφώς από τον όρο Digital Humanities ο οποίος αφορά την απλή τομή μεταξύ των τεχνολογιών πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Αριστείας Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές Επιστήμες είναι:

1. Η ανάδειξη της έρευνας αιχμής που γίνεται από ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια στο ΕΚΠΑ ξεκινώντας από τις ανθρωπιστικές επιστήμες σε Τμήματατης Φιλοσοφικής Σχολής και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών.

2. Η πρόσκληση να συμμετάσχουν ερευνητές και από άλλα Τμήματα της ΣΘΕ, όπως το Τμήμα Ι.Θ.Ε αλλά και άλλων Σχολών, όπως της Ιατρικής Σχολής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του ανθρώπου με την υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή, αλλά ακόμη και της Θεολογικής Σχολής.

3. Η ενθάρρυνση και καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας στο θέμα του ΚΑ στα πλαίσια της θεματικής διεθνών NoE όπως π.χ του δικτύου με την ονομασία 'Kaleidoscope' http://www.noe-kaleidoscope.org/telearc/.

4. Η εστίαση στην παραγωγή νέας γνώσης αξιοποιήσιμης από την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς σε θέματα κατανόησης των ατομικών, συλλογικών και κοινωνικών αλληλεπιδρασιακών με τις ψηφιακές τεχνολογίες φαινομένων.

5. Η εστίαση στην παραγωγή νέας γνώσης αξιοποιήσιμης από την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και παρέμβασης στο χώρο της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και κοινωνικής στήριξης του πολίτη.

6. Η δημιουργία νέων διόδων επικοινωνίας με τους θεσμούς στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

7. Η επινόηση νέων φορέων όπως αυτών που καλλιεργούν τη δημιουργική δραστηριότητα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, της επινοητικότητας, και την ανάδειξης νέων μορφών εργασίας και υπηρεσιών.

8. Η ενεργοποίηση εκθεσιακών κέντρων και κέντρων αρωγής του πολίτη καθώς και υποστήριξης πολιτών σε κατάσταση μετακίνησης.

3. Πολυγλωσσίας και Γλωσσικής Πολιτικής

Το Κέντρο θα αποτελέσει αφορμή για διεπιστημονική έρευνα με κεντρικούς άξονες τις ξένες γλώσσες ως αντικείμενο μάθησης σε συνάρτηση και με την Ελληνική, καθώς επίσης τη χρήση των γλωσσών και τη διαχείρισή τους στην ευρύτερη κοινωνία και επιμέρους πεδία της – ιδιαίτερα την εκπαίδευση. Με την ίδρυσή του θα καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στο χώρο των επιστημών για την πολυγλωσσία, ενώ το Κέντρο θα έχει ευρύτερη κοινωνική χρησιμότητα όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει άλλη ανάλογη ερευνητική μονάδα στον τόπο μας, αλλά και επειδή τα έργα που υλοποιεί συνδέουν την επιστήμη με τις εφαρμογές της σε ποικίλα πεδία και το πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Δίνει τη δυνατότητα για συνεργασίες σε έναν νέο πολυεπιστημονικό χώρο και για διάλογο με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Επιστημονική έρευνα και έρευνα δράσης για τις ξένες γλώσσες ως αντικείμενο μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης, καθώς και ως μέσον μετάδοσης της γνώσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου προσφέρονται ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Επίσης, προώθηση μελετών για ξένες γλώσσες ευρύτερα στην κοινωνία, στον περιβάλλοντα χώρο των πόλεων, και στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης.

2. Επιστημονική έρευνα και έρευνα δράσης για την πολυγλωσσία και τα γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομία της πολυγλωσσίας και τις επιπτώσεις της πολυγλωσσίας στην κοινωνία, τους κοινωνικούς θεσμούς και ειδικά την εκπαίδευση σε τοπικό (εθνικό), ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επίσης τις γλωσσικές και γνωσιακές επιπτώσεις της πολυγλωσσίας και της διγλωσσίας σε παιδιά και ενήλικες. Μελέτες για τη διαγλωσσικότητα (translanguaging) και τη διαγλωσσική διαμεσολάβηση (cross-lingual mediation).

3. Έρευνα και δράσεις για τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα – ιδιαίτερα σε σχέση με τη μετακίνηση πληθυσμών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και τα κύματα μετανάστευσης – και τη διαπολιτισμική επίγνωση.

4. Σχεδιασμός και εκπόνηση γλωσσικών πολιτικών για το σχολείο, τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά του ΕΚΠΑ, καθώς και εκπόνηση εκπαιδευτικών γλωσσικών πολιτικών σε χώρους τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Επίσης, προώθηση μελετών για γλωσσική πολιτική με στόχο τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, και εκπόνηση γλωσσικών πολιτικών για τα ΜΜΕ, τον χώρο της προστασίας του πολίτη, τον δικαστικό, ιατρικό κλάδο, κτλ.

4. Γαλάζια Ανάπτυξη-Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα -Θαλάσσιο Περιβάλλον-Νησιωτικότητα.

Η θεματική αυτή περιοχή είναι διεπιστημονικού ενδιαφέροντος και αιχμής στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, και τη θεσμική τους διάδραση όπως αποτυπώνεται στους διεθνώς ομοιόμορφους κανόνες δικαίου, αποτελεί δε επιστημονικό πεδίο με ευρύτερο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Ο σκοπός του Κέντρου Aριστείας είναι να συμβάλει, μέσω της δημιουργικής συνέργειας επιστημόνων διαφορετικών και συμπληρωματικών ειδικοτήτων, στην Γαλάζια Ανάπτυξη σε μια κατ’ εξοχήν παράκτια, νησιωτική και ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα, επιδιώκοντας την αειφόρο αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και του θαλάσσιου/παράκτιου οικοσυστήματος, τη φιλική προς το περιβάλλον αξιοποίηση των μέσων ναυσιπλοΐας, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των θαλασσίων οδών, την υποστήριξη του συναφούς δικτύου υπηρεσιών (maritime cluster), έτσι ώστε μέσα από την επιστημονική έρευνα να προαχθεί η Γαλάζια Οικονομία και η προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Οι επιμέρους στόχοι του Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνουν ιδίως:

1. Την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε διασύνδεση με τους πυλώνες/στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία) που έχουν τεθεί από τη Global Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τη συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, την οποία έχει αποδεχθεί η Ε.Ε. χρηματοδοτώντας μέτρα για τη καταπολέμηση των επιπτώσεων της, και για την εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

2. Την διασύνδεση θαλάσσιου χώρου, παράκτιας ζώνης και νήσων μέσα από ολοκληρωμένο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση (περιβαλλοντική, τεχνοοικονομική, χρηματοοικονομική) στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας για τη προώθηση έργων υποδομής (λιμάνια, μαρίνες, εμπορευματικά κέντρα) τουριστικών υποδομών (μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες), της αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών, βιο-διυλιστηρίων διαχείρισης αποβλήτων, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. βιομάζα, κύματα, ρεύματα) και την μεταφορά της (π.χ. υποθαλάσσιοι αγωγοί), ανάδειξης της φυσικής (τοπία) και πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό πόλο καινοτομίας και διασύνδεσης με την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

3. Την επίτευξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω της ασφαλούς και αειφόρου εκμετάλλευσης των Θαλάσσιων Πόρων (ορυκτών, υδρογονανθράκων, ανόργανων υλικών, βιοδραστικών συστατικών για ανάπτυξη φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, ενέργειας), της Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας, αλλά και των Υπηρεσιών των Παράκτιων / Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την Καλή Περιβαλλοντική Κατάστασή τους (Good Environmental Status), σκοπός που εξυπηρετείται με την προώθηση της Νησιωτικής Πολιτικής και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού των θαλάσσιων / παράκτιων / νησιωτικών δραστηριοτήτων.

4. Την ενίσχυση της γνώσης για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης της ωκεανογραφικής έρευνας και τη συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων με σκοπό τον μετριασμό των ενδεχόμενων πιέσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. πλατφόρμες εξόρυξης), τη προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από ρύπανση και τελικά στην αειφόρο διαχείρισή του.

5. Την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου (Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ενσωμάτωσή τους, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της θάλασσας, Δίκαιο Περιβάλλοντος) για την αειφόρο ανάπτυξη των πόρων, της Ναυτιλίας, αλλά και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα την πρωτοβουλία ή σύμπραξη για τον εκσυγχρονισμού του νομοθετικού καθεστώτος, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την άρση των συγκρούσεων μεταξύ των προαναφερθέντων κλάδων που συχνά παρακωλύουν αναπτυξιακά σχέδια. Επίσης την χρήση των νέων οικονομικών μοντέλων και εργαλείων για την αξιολόγηση ακολουθούμενης πορείας (σχέση νομικού πλαισίου-οικονομίας).

6. Την ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων προγραμματισμού/διοίκησης/χρηματοδότησης, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγής (ειδών και υπηρεσιών), της οργάνωσης της ναυτιλίας, των πηγών ενέργειας, και της ανάδειξης νέων προϊόντων (π.χ., «έξυπνα» λιμάνια και πλοία), στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων ανάδειξης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό αλλά και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.

7. Την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος μέσω της αξιοποίησης - ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νησιωτικότητας και της αειφόρου εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος (παραλίες, αμμοθίνες, σπάνια ή προστατευόμενα είδη,  καταδυτικός τουρισμός κλπ.), της ακτοπλοΐας, της φιλικής προς το περιβάλλον και τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες θαλάσσιας περιήγησης καιτων μαρινών για τουριστικά σκάφη.

8. Την παρέμβαση του ΕΚΠΑ σε στόχους Γαλάζιας Ανάπτυξης, Γαλάζιας Οικονομίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

9. Την ανάληψη Εκπαιδευτικής Δράσης προς φορείς του δημόσιου (κυβέρνηση, οργανισμοί του δημοσίου και ΟΤΑ) και του ιδιωτικού φορέα (επιχειρήσεις, ιδιωτικοί φορείς), σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

10. Tην συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς και την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr