Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, την Παρασκευή 22/11/2019, ξεκίνησε τη διαδικασία εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές καθώς και οι νεοεισαχθέντες φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών με πανεπιστήμια του εξωτερικού (Erasmus,  κτλ) να προσέλθουν στη Βιβλιοθήκη έχοντας μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα, προκειμένου να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους και να μπορούν εφεξής να δανείζονται υλικό της συλλογής σύμφωνα με τον κανονισμό.

Δανεισμός

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα δανεισμού, τους όρους και προϋποθέσεις, τις ανανεώσεις δανεισμού κτλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr.  

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού

Σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση  13-2-2019)  για το δανεισμό υλικού ισχύουν τα παρακάτω:

 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης  και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή κάρτας βιβλιοθήκης. Η Αίτηση μπορεί να σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr, και με fax στο τηλέφωνο 2107277931.

Προπτυχιακοί φοιτητές
(+Erasmus) και από ανταλλαγές

3 βιβλία για 7 ημέρες -  Ανανέωση για 7 ημέρες

Διδακτικά συγγράμματα «Εύδοξος» (ΔΣ)

2 βιβλία για 30 ημέρες – Ανανέωση για 30 ημέρες

Ξένα διδακτικά συγγράμματα  (ΞΔΣ)
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

7 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

7 βιβλία για 30 ημέρες - Ανανέωση για 30 ημέρες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
(+Erasmus)                                     Υποψήφιοι διδάκτορες               Μεταδιδάκτορες

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ - ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - Ακαδ. υπότροφοι 

Ομότιμοι-Επισκέπτες καθηγητές

7 βιβλία για 30 ημέρες  - Ανανέωση για 15 ημέρες

Διοικητικό προσωπικό – ΕΤΕΠ

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Φοιτητές και μέλη άλλων Τμημάτων ΕΚΠΑ και άλλων ΑΕΙ    

Με Διαδανεισμό βιβλιοθηκών

---

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω.

Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι Βιβλιοθήκες προμηθεύονται έντυπα ή ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» και δημιουργούν συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων για τους φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα (άρθρ. 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195). Ο δανεισμός υπόκειται στους όρους του άρθρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ12/93262/Β3 13-8-2012.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195), «από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές: α) που παρακολουθούν Πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα».
 2. Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να δανείζονται κάθε φορά μέχρι δύο (2) από τα διατιθέμενα στην βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά.
 3. Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να δανείζονται τα αντίτυπα των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων κατά προτεραιότητα από τις Βιβλιοθήκες του Τμήματος φοίτησης και ελλείψει διαθέσιμων αντιτύπων από άλλη Βιβλιοθήκη της οικείας Σχολής.
 4. Για το δανεισμό του υλικού των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων απαιτείται η απόκτηση της ιδιότητας μέλους της οικείας Βιβλιοθήκης (Τμήματος/Σχολής) και η ένταξη στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.
 5. Για το δανεισμό του υλικού των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίζουν στη Βιβλιοθήκη βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
 6. Η επιστροφή του υλικού γίνεται μόνο στη Βιβλιοθήκη από την οποία έγινε ο δανεισμός.
 7. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος, πριν από κάθε ορκωμοσία, οφείλει είτε να στέλνει στις Βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, είτε οι φοιτητές να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους βεβαίωση της Βιβλιοθήκης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν χρωστούν βιβλία στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.
 8. Η χρήση των δανειζομένων από τις Βιβλιοθήκες συγγραμμάτων μακροχρόνιου δανεισμού υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93), όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του Ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του Ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 Ν. 3905/2010. Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και αναπαραγωγή τους, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
 9. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, που τυχόν προκαλέσουν στα δανειζόμενα τεκμήρια και υποχρεούνται να καλύψουν την ενδεχόμενη βλάβη ή ζημία, αντικαθιστώντας το υλικό.

Ο παραπάνω κανονισμός δανεισμού επικυρώνεται από τα Εφορευτικά Συμβούλια των Βιβλιοθηκών Σχολών του Ιδρύματος.

Κανόνες χρήσης της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 

Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης/Library membership application

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr