Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του ΕΚΠΑ

Υπογράφηκε η απόφαση από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο που καθορίζει τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

1. Ο Δημήτριος Καραδήμας του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ορίζεται Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με τις εξής αρμοδιότητες:

- την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων και αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που αφορούν στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό και στα Προγράμματα Σπουδών,

- την ευθύνη της διαδικασίας αξιολόγησης των δομών του Ε.Κ.Π.Α. και τη μελέτη και ευθύνη εισήγησης στα αρμόδια όργανα ως προς την επαναξιολόγηση και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,

- την παρακολούθηση της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),

- την εποπτεία των Διεθνών Σχέσεων και των δραστηριοτήτων Erasmus,

- την ευθύνη της φοιτητικής μέριμνας και ιδίως τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, τη στέγαση και τη σίτιση,

- την εποπτεία της λειτουργίας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

- την ευθύνη των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και την εποπτεία των Φοιτητικών Εστιών.

2. Ο Δημήτριος Τούσουλης του Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ορίζεται Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

- τα θέματα που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον Απολογισμό και Ισολογισμό του Ιδρύματος,

- τα θέματα που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και στον Απολογισμό αυτού,

- την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα Όργανα, ανεξαρτήτως ποσού,

- την εποπτεία και το συντονισμό των έργων και των πολιτικών που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων και

- τα θέματα που αφορούν στην Περιουσία του Ιδρύματος, στα Κληροδοτήματα, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο», στις σχέσεις με την Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ) και σε δωρεές προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. Ο Αθανάσιος Τσακρής του Ζαχαρία, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ορίζεται Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, με τις εξής αρμοδιότητες:

- την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν διοικητικά θέματα του προσωπικού,

- την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και της αναδιάρθρωσής τους,

- την προσαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών,

- το συντονισμό και την εισήγηση στη Σύγκλητο των απαιτούμενων αλλαγών του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού με βάση την κείμενη νομοθεσία,

- την ευθύνη για το σχεδιασμό και την προώθηση των δράσεων κοινωνικής ευθύνης του Ε.Κ.Π.Α.,

- την εποπτεία των πάσης φύσεως Πανεπιστημιακών Εκδόσεων,

- την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και

- την εποπτεία και αναδιοργάνωση της «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης Α.Ε.»

4. Ο Νικόλαος Βούλγαρης του Στεφάνου - Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών ορίζεται Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, με τις εξής αρμοδιότητες:

- την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής,

- την προεδρία της Επιτροπής Ερευνών, την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού ανεξαρτήτως ποσού,

- την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία των δραστηριοτήτων και των δομών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης,

- την εποπτεία του έργου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και

- το σχεδιασμό της φύλαξης, ασφάλειας, πυρασφάλειας και καθαριότητας των πανεπιστημιακών χώρων και των θεμάτων διοικητικής υποστήριξης των εν λόγω υπηρεσιών.

ΙΙ. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, ο Πρύτανης αναπληρώνεται κατά σειρά:

α) από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Αθανάσιο Τσακρή,

β) από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Νικόλαο Βούλγαρη,

γ) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δημήτριο Τούσουλη,

δ) από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριο Καραδήμα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)

http://www.foititikanea.gr