Κατάτμηση ΦΠΨ Αθηνών: Ορίστηκε η προθεσμία για την δήλωση Τμήματος ένταξης από τους φοιτητές

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ)Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν ότι ορίστηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) για ένταξή τους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ένα από τα Τμήματα:

(α) Φιλοσοφίας,

(β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(γ) Τμήμα Ψυχολογίας

από την Κατάτμηση Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Φ.Π.Ψ.  

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το απόσπασμα των πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 17-4-2019  (19η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2018-19)

Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα αναγραφόμενα επί εγγράφου της Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με αρ. πρωτ. 1819028549/15-4-19

- Την παρ. 11 του άρθρ. 16 του ν. 4589/2019 η οποία ορίζει «11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τμήματος Ψυχολογίας ως εξής:

α) οι φοιτητές της κατεύθυνση ς Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,

β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα  δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και δεν  ανακαλείται και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην  ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ με μαθήμαrα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής»

- Την παρ. 12 του άρθρ. 16 του ν. 4589/2019 η οποία ορίζει «12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράρου 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησηης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π. 7 και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ποιο από τα δύο νέα Τμήματα είναι αρμόδιο για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παράγραφο 8.»

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Ορίζει την προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης από Τετάρτη 19 Ιουνίού έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 εκ μέρους των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας προκειμένου να ενταχθούν σε ένα εκ των Τμημάτων: (α) Φιλοσοφίας (β) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και (γ) Ψυχολογίας. 2. Τη δημοσίευση (αρμοδίως) της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Η Σύγκλητος τέλος, μετά πρόταση της Πρόεδρού του Τμήματος Φ.Π.Ψ., ορίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως το αρμόδιο Τμήμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Φ.Π.Ψ., στο οποίο Τμήμα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του (31-8-2019) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 16 του ν. 4589/2019. 

Το Έγγραφο της Απόφασης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr