Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αποκλεισμό πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Αθηνών από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών: "Αρμοδιότητα για τα όποια πρόσθετα προσόντα τίθενται σε προκηρύξεις θέσεων έχουν οι οικείοι φορείς, καθώς και το ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων, που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Ως προς σκέλος των Αναφορών για πτυχιούχους που επιλέχτηκαν για διορισμό σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από τον πίνακα επιτυχόντων με το επιχείρημα της «μη-συνάφειας» των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Π.Δ/τος, ορίζεται ότι «Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ»."

Τα πιο πάνω τονίζει εγγράφως στη Βουλή η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία - Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου, απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου, σχετικά με την επιστολή-ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για αποκλεισμό πτυχιούχων του από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ολόκληρη η έγγραφη απάντηση της Υπουργού

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 861/22.2.2019 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, σχετικά με επιστολή-ανακοίνωση της κοσμητείας της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για αποκλεισμό πτυχιούχων του των Πανεπιστημίων από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Οι προσλήψεις προσωπικού στους φορείς του δημοσίου τομέα, γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του συστήματος προσλήψεων (Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου ή από ειδικές διατάξεις νόμων.

Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ/γμα 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), γίνεται αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους, βασικούς για την λειτουργία των οργανισμών του Δημοσίου, κλάδους, όπως π.χ. ΠΕ ΔιοικητικόςΟικονομικός.

Στις διατάξεις του άρθρου 4 του ανωτέρω Π.Δ/τος, ορίζεται ως προσόν διορισμού, στον εισαγωγικό βαθμό, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής. Σκοπός της παραπάνω ρύθμισης του «Προσοντολογίου» αποτελεί ο μη περιορισμός των πτυχίων ή διπλωμάτων που γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού σε θέσεις του ανωτέρω κλάδου, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες των οργανισμών του δημόσιου τομέα να αξιοποιήσουν περισσότερες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού κατά τη στελέχωσή τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, «όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ».

Ως εκ τούτου, εναπόκειται στον κάθε φορέα του δημοσίου τομέα ο καθορισμός, με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, των τίτλων σπουδών που καθορίζονται ως τυπικά προσόντα διορισμού συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες υπηρεσιακές του ανάγκες, και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των μονάδων του.

Ως προς σκέλος των Αναφορών για πτυχιούχους που επιλέχτηκαν για διορισμό σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από τον πίνακα επιτυχόντων με το επιχείρημα της «μη-συνάφειας» των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Π.Δ/τος, ορίζεται ότι «Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ».

Ως εκ τούτου, αρμοδιότητα για τα όποια πρόσθετα προσόντα τίθενται σε προκηρύξεις θέσεων έχουν οι οικείοι φορείς, καθώς και το ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων, που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Η αναφορά του Βουλευτή

Προς τους Υπουργούς:

-Παιδείας; Ερευνας και Θρησκευμάτων, κ.Κ.Γαβρόγλου

-Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Μ.Ξενογιαωακοπούλου 

Ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά, επιστολή-ανακοίνωση της κοσμητείας της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τον αποκλεισμό πτυχιούχων του Πανεπιστημίου από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και αιτείται απαντήσεων. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr