Λειτουργία των μονοτμηματικών Σχολών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λειτουργία των μονοτμηματικών Σχολών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στις μονοτμηματικές Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ισχύουν τα παρακάτω:

1. Τα πέντε μέλη της Κοσμητείας που έχουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για τριετή θητεία, μετά από σχετική προκήρυξη των εκλογών από τον Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προδεσμίας υποβολές των υποψηφιοτήτων.

2. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Κοσμήτορα.

3. Στην έναρξη της εκλογικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των πέντε μελών της Κοσμητείας, οι υποψήφιοι τοποθετούνται με συντομία επί των ζητημάτων της Σχολής και απαντούν σε ερωτήματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη ψηφοφορία κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει 5 ψήφους. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους. Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει αμελλητί ο Κοσμήτορας.

4. Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής σε πε- ρίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του, και αυτά του Προέδρου Τμήμα- τος, από το αρχαιότερο στην ανώτερη βαθμίδα εκλεγ- μένο μέλος Δ.Ε.Π. της Κοσμητείας.

5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος ασκούνται από την Κοσμητεία.

  • Το ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία που αφορούν το ΕΚΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr