Η εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση σε σχετικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είναι η φιλοσοφία του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συνεχίζεται και φέτος με επιτυχία.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του ιδρύματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει και διαρκούν στις περισσότερες περιπτώσεις έως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ενώ για κάποια τμήματα οι αιτήσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και προφανώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις γι΄ αυτό και ορισμένοι φοιτητές έχουν προτεραιότητα. Αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες που παραθέτουμε. Οι αιτήσεις πάντως υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν ακόμη για το Πρόγραμμα Πρακτικής Aσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Ασκησης http://internship.aueb.gr/ και να ακολουθήσουν όλοι υποχρεωτικά τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Ασκηση. Ακολουθούν πληροφορίες για κάθε ένα από τα οκτώ τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου:

Στατιστικής

Το πρόγραμμα Πρακτική Ασκηση απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Ανάλογα με το αντικείμενο και τη διάρκειά της, η Πρακτική Ασκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 διδακτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Ασκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Ασκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών. Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και οι τεταρτοετείς φοιτητές σε 18 μαθήματα. Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, κατ' ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημόσιου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες. Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Ασκησης είναι από 1 έως 3 μήνες (η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης το οποίο θα αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης, 20 μέρες τον μήνα).

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές 3ου και 4ου έτους σπουδών. Ειδικότερα, οι τριτοετείς θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 15 μαθήματα και οι τεταρτοετείς σε τουλάχιστον 23 μαθήματα, ενώ ειδικά από το 5ο έτος σπουδών και άνω σε τουλάχιστον 34 μαθήματα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τότε επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας. Η διάρκεια της Πρακτικής Ασκησης είναι συνολικά 320 ώρες και μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης (2 μήνες) ή μερικής απασχόλησης (3 ή 4 μήνες).

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους σπουδών και άνω. Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 17 μαθήματα, οι τεταρτοετείς σε τουλάχιστον 22 μαθήματα. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική επιλογή θα γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια (μέσος όρος βαθμολογίας).

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι προαιρετική και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει την απασχόληση των φοιτητών για 2 μήνες σε πλήρες ωράριο (40 ώρες εβδομαδιαίως) ή σε 3 μήνες μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαίως). Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται σε 270 ευρώ για ωράριο πλήρους απασχόλησης (160 ώρες).

Οικονομικής Επιστήμης 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 και 20 μαθήματα αντίστοιχα. Η επιλογή γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους, συνεκτιμώντας τις προτιμήσεις τους και τη διαθεσιμότητα των θέσεων απασχόλησης. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προϋποθέτει την απασχόληση των φοιτητών για τρεις μήνες σε πλήρες ωράριο. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ.

Πληροφορικής

Διαρκεί 4 μήνες (με μορφή μερικής απασχόλησης) και 2 μήνες κατά την καλοκαιρινή περίοδο (με μορφή πλήρους απασχόλησης). Απευθύνεται στους φοιτητές του 6ου και επομένων εξαμήνων.

Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας 

Για το χειμερινό εξάμηνο μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές του 5ου έτους και μεγαλύτερων ετών που έχουν προαχθεί ή σε τουλάχιστον 24 μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων ή εναλλακτικά σε τουλάχιστον 29 μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων με την εξεταστική περίοδο του Ιουλίου.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015

• Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

• Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Ολο τον χρόνο.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Ολο τον χρόνο.

Τμήμα Πληροφορικής: Από 30 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου 2015.

Τμήμα Στατιστικής: Ολο τον χρόνο.

Περισσότερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr