Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β' 393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ο.Π.Α. (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr