ΕΡΕΥΝΑ: Η Σταδιοδρομία των αποφοίτων του ΟΠΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργάζονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους (ποσοστό 77%), ενώ η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνουν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα ποσοστό 45% των αποφοίτων του, δηλώνει ότι ανέλαβε θέση εργασίας πριν καν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο.

Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων μεγάλη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση της «νέας γενιάς» επιστημόνων του ΟΠΑ που διεξήχθη από ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν τη χρονική περίοδο 2012-2018 σε δείγμα 1.330 αποφοίτων.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το Ίδρυμα, αφού σχεδόν το 70% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας. Επίσης, οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι κατά τις σπουδές τους έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είτε για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (56%), είτε για να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους (66%). Τέλος, το 65% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.

Σκοπός της ανωτέρω έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των συνθηκών της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων, καθώς και των ακαδημαϊκών βημάτων τους. Επίσης, η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Σταδιοδρομία των αποφοίτων

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου, που συστάθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ολοκλήρωσε την έρευνα τον Ιούνιο του 2018. Η έρευνα κάλυψε αποφοίτους του ΟΠΑ για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2018. 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 – 2018

ΣΥΝΟΨΗΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι τα εξής:

 • Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο απόφοιτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Οι βασικότεροι λόγοι μη πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί (47%) επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους, εργάζονται (77%).
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
 • Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
 • Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.
 • Μόνο τρεις στους δέκα απόφοιτους δηλώνουν ότι εργάζονται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο.
 • Έξι στους δέκα απόφοιτους εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 15% απασχολείται στο εξωτερικό.
 • Το 45% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν πριν την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι (49%) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
 • Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησης του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας. 
 • Όσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία έχει απολαβές από 501-900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.
 • Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας είναι το διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του ΟΠΑ και τα γραφεία/εταιρείες εύρεσης εργασίας.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι δηλώνουν ότι έλαβαν κατά τις σπουδές τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του.
 • Το 65% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.
 • Το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό του ΟΠΑ.
 • Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (74%) απάντησε θετικά ως προς την πρόθεση σύστασης του ΟΠΑ σε τρίτους για προπτυχιακές σπουδές.
 • Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2012, στη τωρινή έρευνα καταγράφονται οι παρακάτω αυξομειώσεις στις απόψεις των αποφοίτων. 

Αύξηση του ποσοστού:

 • των φοιτητών που βρίσκουν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους
 • των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση
 • των φοιτητών που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • των αποφοίτων που θα επέλεγαν και πάλι το ΟΠΑ για την πραγματοποίηση των προπτυχιακών σπουδών τους

Μείωση του ποσοστού:

 • των αποφοίτων που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. 

Εισαγωγή

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του απέναντι στους φοιτητές καθώς και της θέσης του στον Ελληνικό και Διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας μεταξύ των αποφοίτων του. Η Επιστημονική Ομάδα Έργου, που συστάθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π και στη οποία συμμετείχαν ο Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος , ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής, ο Καθηγητής Δημήτριος Καρλής, η κ. Αγγελική Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και η κ. Μυρτώ Πούλου, Υποψήφια Διδάκτορας, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ, αναπόσπαστο κομμάτι της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και με το Τμήμα Στατιστικής , διεξήγαγε την έρευνα και αποτύπωσε τα αποτελέσματα τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός της μετέπειτα πορείας των αποφοίτων, τόσο από επαγγελματική όσο και από εκπαιδευτική οπτική. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των επαγγελματικών/εκπαιδευτικών ευκαιριών των αποφοίτων αλλά και της επίδρασης του Πανεπιστημίου σε αυτούς. Απαραίτητη κρίθηκε η αποτύπωση της άποψης τους σχετικά με μια σειρά θεμάτων, που αξιολογήθηκαν κρίσιμα για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Το ΟΠΑ αποτελείται από τρεις (3) Σχολές που χωρίζονται σε οκτώ (8) Τμήματα, τα οποία είναι τα παρακάτω:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. 

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Στατιστικής.

Ως εκ τούτου, η έρευνα αφορούσε απόφοιτους όλων των Σχολών του ΟΠΑ και όλων των τμημάτων του.

Μεθοδολογία

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Το σχετικό ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου (http://onlinesurveys.aueb.gr). Η έρευνα κάλυψε απόφοιτους του ΟΠΑ για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2018. Ως ημερομηνία αποφοίτησης ελήφθη η ημερομηνία που κατέστησαν πτυχιούχοι.

Συνεπώς, οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης περιόδου αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων, ήτοι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δόθηκαν από τις γραμματείες των τμημάτων βάσει των αρχείων που τηρούν, μετά από έγκριση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Δημήτριο Μπουραντώνη. 

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να μην καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αρκετούς απόφοιτους, λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχειών, όπως για παράδειγμα με όσους άλλαξαν ηλεκτρονική διεύθυνση (email) μετά την αποφοίτηση τους. Εδώ είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι έγινε προσπάθεια να εμπλουτιστεί η συγκεκριμένη λίστα με χρήση μιας λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποφοίτων (όχι πλήρης) που τηρεί το Γραφείο Διασύνδεσης. Πιστεύουμε ότι αυτό βοήθησε στο σχετικά αυξημένο, σε σχέση με την βιβλιογραφία για ηλεκτρονική έρευνα, ποσοστό απόκρισης. 

Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε 8.490 απόφοιτους, στους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Πιο αναλυτικά, εστάλησαν ηλεκτρονικές προσκλήσεις, με μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση συνδέσμου (unique URL), για τη διασφάλιση της προσωποποιημένης/μοναδικής απάντησης, οι οποίες επέτρεπαν την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΑ «AUEB On Line Surveys». Μέσω του συνδέσμου αυτού, είχαν τη δυνατότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονταν στην ηλεκτρονική πρόσκληση, να εισέλθουν στη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Ο κάθε συμμετέχων είχε τη δυνατότητα να απαντήσει μερικώς, αποθηκεύοντας προσωρινά τις απαντήσεις του και μόνο με την οριστική υποβολή των απαντήσεων δεν ήταν πλέον δυνατή η είσοδός του ξανά. Το σύστημα κατέγραφε όλες τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής κίνησης του χρήστη, όπως ημερομηνία εισόδου/εξόδου, χρόνος παραμονής/ολοκλήρωσης κ.λπ. Καθόλη τη διάρκεια συμπλήρωσης και επεξεργασίας του ερωτηματολογίου, δίνονταν η δυνατότητα χρήσης βοήθειας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μέσω τις ίδιας διεύθυνσης θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Συνολικά ελήφθησαν 1.462 απαντήσεις, εκ των οποίων οι 1.329 ήταν ολοκληρωμένες. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) ανήλθε σε 17,3%. Η συνολική διάρκεια που το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο ήταν έξι (6) εβδομάδες. Η γνωστοποίηση του και η αποστολή των προσκλήσεων στους απόφοιτους έγινε σταδιακά, για λόγους αποφυγής του φαινομένου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Σε όλους τους συμμετέχοντες στάλθηκαν δυο υπενθυμίσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των διάφορων περιγραφικών μέτρων και για την απεικόνιση αυτών, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες που αφορούσαν τη διαχείριση των δεδομένων. 

 • Ξεκινώντας από ελέγχους πληρότητας και λογικούς ελέγχους, από τα πρωτογενή δεδομένα:

o  αφαιρέθηκαν οι διπλές καταχωρήσεις 

o  διορθώθηκαν λάθος στοιχεία ως προς το τμήμα και το έτος αποφοίτησης

 • στους δείκτες που αφορούσαν την εργασία, ελήφθησαν υπόψη μόνο οι απαντήσεις αυτών που είχαν απαντήσει θετικά στην ερώτηση ότι εργάζονταν 
 • στους δείκτες που αφορούσαν την συνέχιση των σπουδών, ελήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις μόνο αυτών που είχαν απαντήσει θετικά στην ερώτηση ότι συνέχισαν τις σπουδές τους
 • στις προαιρετικές ερωτήσεις δεν έγινε απεικόνιση των κενών απαντήσεων
 • η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει γίνει ως προς τον άξονα των τμημάτων του ΟΠΑ.

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο και επέτρεπε λογικούς ελέγχους αποκλείοντας απευθείας κάποιες ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση που προηγήθηκε σε άλλες ερωτήσεις. 

Τέλος, αν και δεν θα αναφερθούν στην παρούσα έκθεση, έγιναν και κάποιοι βασικοί έλεγχοι ως προς την άρνηση απόκρισης που δεν ανέδειξαν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα μεροληψίας στις απαντήσεις.

Δομή Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ένα εισαγωγικό μήνυμα και μια σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας. Χωρίστηκε σε έξι (6) ενότητες, όπου η κάθε μία περιείχε μια σειρά ερωτήσεων γύρω από το θέμα που ερευνούσε. Ορισμένες ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση του ερωτηθέντος, οδηγούσαν σε επιπρόσθετες ερωτήσεις με σκοπό την πιο λεπτομερή διερεύνηση του θέματος.

Οι ενότητες ήταν οι εξής:

 • Μετέπειτα Σπουδές.
 • Εργασιακή Απασχόληση.
 • Επαγγελματικά Βήματα.
 • Προπτυχιακές Σπουδές και Αγορά Εργασίας.
 • Προσωπικές Εντυπώσεις.
 • Προσωπικά Στοιχεία.

Πιο αναλυτικά, στην 1η ενότητα ο συμμετέχων καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με τις μετέπειτα σπουδές του. Στη 2η και 3η ενότητα, τα ερωτήματα που συναντούσε είχαν να κάνουν με την παρούσα εργασιακή του απασχόληση αλλά και γενικότερα με τα επαγγελματικά του βήματα. Στη συνέχεια, οι ενότητες 5 και 6 είχαν ως θέμα τις επιδράσεις του Πανεπιστημίου στη μετέπειτα ζωή του, αλλά και ποια είναι η προσωπική του αξιολόγηση για το ίδιο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η 6η και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε προσωπικά στοιχεία, όπως το έτος εγγραφής/αποφοίτησης, η ηλικία κ.λπ.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο βασίστηκε αφενός σε παλαιότερη έκδοση από προηγούμενη έρευνα αποφοίτων που έγινε το 2012, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα στις διαφορετικές χρονικές στιγμές και αφετέρου σε απαιτήσεις της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή δεικτών που η ΜΟΔΙΠ χρειάζεται για την αξιολόγηση του πανεπιστημίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr