Δωρεάν Στέγαση Φοιτητών ΟΠΑ: Αιτήσεις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Μια από τις βασικότερες δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του. 

Μέσα από το παρόν άρθρο του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες (προϋποθέσεις-δικαιλογητικά) για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Στέγαση των Φοιτητών του Ο.Π.Α, Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι, σύμφωνα με την από 23-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΟΠΑ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δωρεάν στέγαση δικαιούνται: 

  • Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου.
  • Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

Προϋποθέσεις Δωρεάν Στεγαζομένων

Φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017), δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00 €) προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ  σύμφωνα με την από 03-07-2018 απόφαση του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ 

ΑΠΟ 01/09/2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/11/2018 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ  

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να στεγάζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση διαμονής, να την υπογράψει και να την υποβάλει σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 — 18:00. Τα ονόματα των δικαιούχων θα ανακοινωθούν στο εξής σύνδεσμο (Ιίηk) https://www.aueb.gr/el/content/στέγαση και στον πίνακα ανακοινώσεων της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2018. 

Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση.

2. Δυο (2) φωτογραφίες.

3. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1 599/1 986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου Θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και Θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφο ύ/ής.

9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2017). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017). 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 ('Α 75).

4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α" 120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67°/ο και οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).

6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου Θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρον 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

8. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι Θα υποβάλλουν:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΔΟΥ με το εισόδημα του γονέα που έχει την γονική μέριμνα του φοιτητή και
  • Διαζευκτήριο με απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει και αναφέρει την επιμέλεια και έξοδα του φοιτητή.

9. Οι φοιτητές αλλοδαποί — υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Δεν δικαιούνται δωρεάν στέγαση 

α) οι φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία εντός Νομού Αττικής

Η δωρεάν στέγαση, κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται όταν

1. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

2. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Αίτηση στέγασης

Υπεύθυνη δήλωση

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης: 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το ΟΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr