Δωρεάν Σίτιση ΟΠΑ: Αιτήσεις για Έκδοση κάρτας στους πρωτοετείς και ανανέωση στους ενεργούς φοιτητές

Μέσα από το παρόν άρθρο του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες (προϋποθέσεις-δικαιλογητικά) για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Το ύψος του ημερήσιου σιτηρεσίου καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το εστιατόριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η Φοιτητική Λέσχη φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται λαμβάνουν από τη Φοιτητική Λέσχη ειδική ταυτότητα σίτισης, την οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

ΕΚΔΟΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση των Φοιτητών του Ο.Π.Α, Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 (Φ.Ε.Κ. 1965/ τ. Β"/18-06-2012) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 

  • Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΟΠΑ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Ι. Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης είναι: 

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. 

β. (i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). (Π) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). 

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (ΑΙ 95). 

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β)(ii) και (δ)

ΙΙ. Προϋποθέσεις Δωρεάν Σιτιζομένων: 

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. 

Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. 

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για καθέναν από αυτούς. 

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017), δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ. 

ΙΙΙ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. 

ΙV. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το 'Ιδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. 

V. Το ύψος τον ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. 

VΙ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς τον ή ο/η σύζυγος τον/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1 599/1 986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  σύμφωνα με την από 03-07-2018 απόφαση του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ 

ΑΠΟ 01/09/2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/11/2018 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης, να την υπογράψει και να την υποβάλει σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 18:00. Κατόπιν Θα μπορεί να παραλαμβάνει την ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης από τη γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, εφόσον είναι δικαιούχος δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τα ονόματα των δικαιούχων Θα ανακοινωθούν στο εξής σύνδεσμο (link) https://www.aueb.gr/el/content/σίτιση και στον πίνακα ανακοινώσεων της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ. 

Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση

2. Δυο (2) φωτογραφίες ή μία φωτογραφία και την ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης για όσους έχουν από προηγούμενα έτη 

3. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας ,από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1 599/1 986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου Θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και Θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών

8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής

9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2017). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους. (φορολογικό έτος 2017) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του, 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 ('Α 75)

4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α" 120), Θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67ο/ο.και οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).

6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου Θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

7. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους 8. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι Θα υποβάλλουν:

• Εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΔΟΥ με το εισόδημα του γονέα που έχει την γονική μέριμνα του φοιτητή και

• Διαζευκτήριο με απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό , εάν υπάρχει και αναφέρει την επιμέλεια και έξοδα του φοιτητή.

9. Οι φοιτητές αλλοδαποί - υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 

'Οσοι φοιτητές επιθυμούν την ανανέωση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης τους για το ακαδ. έτος 2018-2019, Θα πρέπει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να προσκομίσουν και την προηγούμενη ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης. 

Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ Φ5/68535/83/18-6-2012  

1. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

2. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Αίτηση σίτισης

Υπεύθυνη δήλωση

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΟΠΑ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr