ΕΛΜΕΠΑ: Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

ΕΛΜΕΠΑ: Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενέκρινε (στην Συνεδρίαση 8/25-07-2019) τον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Γενικές Αρχές

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Νομικό πλαίσιο Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουργεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Μία φορά ετησίως, τον μήνα Νοέμβριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω συνεργασίας με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που σύμφωνα και με την τρέχουσα νομοθεσία του δίδεται το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, προκειμένου να ορίσει το θέμα και το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης της διατριβής. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να πληροί της προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων.

Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Α. Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι:

(α) Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

(β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. (γ) Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (παρ. 1, άρ. 38, ν. 4485/2017). Η αίτηση του/της υποψήφιου/ας συζητείται στη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση του/της ενδιαφερομένου/ης επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος, προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα παρακάτω ουσιαστικά προσόντα: α. Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία: Η ερευνητική εμπειρία τεκμηριώνεται από τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικούς φορείς, β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία: Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται από την επαγγελματική δραστηριότητα στο αντίστοιχο αντικείμενο της προτεινόμενης θεματολογίας της διδακτορικής διατριβής.

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο

3, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

1. Αίτηση.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.

3. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

4. Φωτοτυπία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.ΟΑ.ΤΑ.Π., όπου απαιτούνται.

7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

8. Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση. Συστατική επιστολή από εργοδότη/τρια, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

9. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες.

10. Επιστολή αρχικής αποδοχής εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής από τον προτεινόμενο επιβλέποντα.

11. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που συντάχθηκε υπό την επίβλεψη Μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος, το οποίο κατ' ελάχιστον περιέχει:

i. Προτεινόμενο ενδεικτικό θέμα Διδακτορικής Διατριβής.

ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.

iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.

iν. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

ν. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.

vi. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης, στην αίτησή του αναφέρεται η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση.

Γ. Έγκριση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει, ανά θεματική κατηγορία αιτήσεων, τριμελή επιτροπή (αξιολόγησης) από Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία μελετά τις υποψηφιότητες. Ειδικότερα, ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια κατά τη διαδικασία εισαγωγής:

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας. Συνυπολογίζονται τα εξής: σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.

2ο Στάδιο: Διαδικασία Συνέντευξης. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια του/της υποψήφιου/ας αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο, το κίνητρο και το ενδιαφέρον του/ της για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

3ο Στάδιο: Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης.

Έπειτα από την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/α προσκαλείται σε καθορισμένη ημέρα και ώρα να παρουσιάσει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή την ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η παρουσίαση, χρονικής διάρκειας τριάντα (30) λεπτών, περιλαμβάνει: α) την αναγκαιότητα/σκοπιμότητα της έρευνας, β) τα κίνητρα επιλογής του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος,

γ) τη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας, δ) τη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση, ε) τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, στ) τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, ζ) τη μέθοδο εντοπισμού του δείγματος, η) τη μέθοδο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, θ) τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και ι) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης. Με το πέρας της παρουσίασης υποβάλλονται στον/στην υποψήφιο/α ερωτήσεις από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης. Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και να υποστηρίξει την πρότασή του/της. Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 20%, β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της επιτροπής) σε ποσοστό 20% και γ) η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης 60% (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της τριμελούς επιτροπής).

Η βάση εισαγωγής για Διδακτορικές Σπουδές δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 60%. Η βάση εισαγωγής είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της τριμελούς επιτροπής και προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, της συνέντευξης και της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης. Τέλος, η επιτροπή υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε υποψηφιότητας, καθώς και την ανάληψη της επίβλεψης της Διδακτορικής Διατριβής. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού μελετήσει το υπόμνημα της επιτροπής εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/υποψήφιας και την δημοσιοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η. Στην περίπτωση εγκριτικής απόφασης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και όσα αφορούν στην επίβλεψή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισμού ((βλέπετε άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού).

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Α. Δικαίωμα επίβλεψης

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα Μέλη Δ.Ε.Π. Α' βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικό έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. (ή ερευνητής σύμφωνα με τα παραπάνω) με την ιδιότητα του πρώτου/κύριου επιβλέποντα μπορεί να επιβλέψει έως δύο (2) Υ.Δ. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός κατ' εξαίρεση Υ.Δ. που μπορεί να αναλάβει την επίβλεψή τους ένα μέλος Δ.Ε.Π. (ή ερευνητής σύμφωνα με τα παραπάνω) είναι τρεις (3).

Β. Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αναθέτει στον/ στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

Στην Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη Μέλη Δ.Ε.Π. Α' βαθμίδας, Αναπληρωτή και

Επίκουρου Καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο η/και ερευνητικό έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.

Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) Μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Γ. Αδυναμία τέλεσης χρεών Επιβλέποντος

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται ανά άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

Δ. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Ε. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος/Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η Υ.Δ. ασχολείται με την αξιολόγηση και διερεύνηση των πηγών, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική νέα συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνας του σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό φορέα άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης του Τμήματος προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης ή/και για να συνεργαστεί σε ερευνητικό επίπεδο με άλλους ερευνητές/τριες. Ο/Η Υποψήφιος/α οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του/της με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Α. Ελάχιστη Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Β. Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής είναι τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Υ.Δ. για δύο (2) επιπλέον έτη, εξαιρουμένων των αναστολών σπουδών.

Γ. Αναστολή εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου μέχρι και δύο (2) έτη συνολικά.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει κάθε έτος από 01/11 έως 30/11, στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή εγγράφως τη συντελούμενη πρόοδο στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της. Αντίγραφο του σχετικού υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από Έκθεση Προόδου που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/ας.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διατηρεί πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/ τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος (ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής μέριμνας, εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κ.λπ.), πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής διατηρεί πλήρη δικαιώματα χρήσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών πέντε (5) έτη.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζει την υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, τον αριθμό δημοσιεύσεων (που όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μια(1)) πρωτότυπων εργασιών που έχουν τύχει θετικής κριτικής και έχουν γίνει αποδεκτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών (που να αναφέρονται σε διεθνώς αποδεκτές βάσεις αναφοράς όπως π.χ. Web of science και Scopus), και των αριθμό  διδακτορικής διατριβής εργασιών σε συνέδρια υψηλού κύρους με σύστημα κριτών (που να αναφέρονται σε βάσεις αναφοράς όπως π.χ. Web of science και Scopus), σεμινάρια ή ημερίδες.

Η υποχρέωση παρακολούθησης/συμμετοχής σε μαθήματα ή εργαστήρια προτείνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Δυνατότητα απασχόλησης Υποψηφίου/ας Διδάκτορα

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ενδεικτικά, δύναται να είναι:

• η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών,

• η υποστήριξη εργαστηριακών προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος,

• η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,

• η συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής

Για την αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται εισήγηση του/ης Επιβλέποντος/ουσας και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής αποκλείεται μετά την υποβολή αίτησης του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

Οδηγίες και γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής Οδηγίες συγγραφής Δ.Δ.

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με χρήση του σχετικού πρότυπου εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Τμήματος, ή σε παραπλήσια μορφή. Η ακριβής δομή και η έκταση της καθορίζονται με βάση τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου επιστημονικού χώρου των Κοινωνικών Λειτουργών, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της αξιοποίησης της από άλλους ερευνητές. Γλώσσα συγγραφής Δ.Δ.

Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί στην Αγγλική, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένα στη Διδακτορική Διατριβή τον τίτλο και εκτενή περίληψη της στην ελληνική γλώσσα. Εάν η διατριβή συγγράφεται στα ελληνικά περιλαμβάνει εκτενή περίληψη στα Αγγλικά.

Τελική Αξιολόγηση και Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Α. Υποβολή εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Συνέλευση του Τμήματος Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Δ.Δ. αποτελεί η αποδοχή για δημοσίευση όλων ή μέρους των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας σε μία (1) τουλάχιστον εργασία σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό μετά από διαδικασία κρίσης (peer review). Η δημοσίευση θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

• Ο Υ.Δ. να είναι πρώτος συγγραφέας.

• Η δημοσίευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο και όχι άρθρο ανασκόπησης (review article) ή πρακτικά (proceedings) συνεδρίου.

• Να αναφέρεται ως φορέα απασχόλησης του Υ.Δ. (affiliation) το οικείο τμήμα και ίδρυμα.

Η αίτηση κοινοποιείται στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συσκέπτεται, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση ή την απόρριψή της και, εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση που υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Στην εισηγητική έκθεση προτείνεται και ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της Υ.Δ. του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Β. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από Συνέλευση

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Δ.Δ. του υποψήφιου ορίζεται, από τη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, επταμελής εξεταστική επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Υ.Δ. και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής, εκτός εάν έχει αφυπηρετήσει, οπότε και αντικαθίσταται από άλλο μέλος της επιτροπής με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Γ. Ορισμός ημερομηνίας παρουσίασης - αξιολόγησης διατριβής

Με πρωτοβουλία του/της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και σε συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα και τον/ την Υ.Δ., μετά την κοινοποίηση της Διδακτορικής Διατριβής που έχει κατατεθεί προς εξέταση από τη Γραμματεία σε όλα τα Μέλη της ορισθείσας Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται εντός τριμήνου η ημερομηνία και η ώρα της προφορικής δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής σε αίθουσα της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και η παρακολούθηση της είναι ελεύθερη στο κοινό. Κατά τη διαδικασία παρουσίασης και αξιολόγησης προϋποτίθεται η φυσική παρουσία οπωσδήποτε του/της υποψήφιου/ας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) Μελών της Επταμελούς

Εξεταστικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα Μέλη δικαιούνται να μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο/Η υποψήφιος/α παρουσιάζει το περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνας του/της και τα πορίσματά της και απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια μελών της Επταμελούς Επιτροπής ή των τυχόν αφυπηρετησάντων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων (με την εξαίρεση των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής

Επιτροπής που δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία όμως πριν την ψηφοφορία αποχωρούν), κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε(5) Μελών και, με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) Μελών της επιτροπής, αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ.

Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και πέμπτο Μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.

Δ. Βελτιώσεις της Διδακτορικής Διατριβής

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά την αξιολόγησή της, με απλή πλειοψηφία των μελών της, να ζητήσει από τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα να επιφέρει εντός εξαμήνου προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις στο τελικό κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, τις οποίες κρίνει απολύτως απαραίτητες, πριν αυτή κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τις βάσεις δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 16, ενότητα Α του παρόντος κανονισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση, και οπωσδήποτε πριν από την καθομολόγηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα,ο/η Επιβλέπων/ουσα οφείλει να βεβαιώσει με έγγραφότου που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο/η Υποψήφιος/α επέφερε στο κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής τις προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο πρακτικό Αξιολόγησης της Επταμελούς Επιτροπής. Εάν η προθεσμία των έξι μηνών παρέλθει άπρακτη, τότε με σχετική απόφαση της Συνέλευσης η Διδακτορική Διατριβή θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, δικαιούται να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση για την αναγόρευση - καθομολόγηση του/της.

Α. Πριν την αναγόρευση/καθομολόγηση, η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η οποίος/α καταθέτει αντίτυπα της Διατριβής του/της, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.

Η Γραμματεία, πριν την καθομολόγηση, οφείλει να ελέγξει την ολοκλήρωση από τον υποψήφιο όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών.

Β. Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και παρουσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει δημόσια υπόψη του Σώματος τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασηςκαι αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η δημόσια αναγόρευση/καθομολόγηση του/της, καθώς και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε δύο αντίτυπα.

Λεπτομέρειες της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπονται στη σχετική τυποποιημένη διαδικασία του Ιδρύματος και αντίστοιχη απόφαση Συγκλήτου. Το κείμενο καθομολόγησης του/της Υποψηφίου διδάκτορος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει εγκριθεί με Απόφαση Συγκλήτου. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης και απονομής του διδακτορικού διπλώματος σε υποψήφιους/ες διδάκτορες που διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

Είναι δυνατή κατά νόμο, η διαγραφή από τα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του/της (λ.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, κ.τ.λ. προκύπτουσα από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο λόγο (ΣΤΕ 5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011, ΝΣΚ237/2014), ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.

i. H Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

ii. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της Υ.Δ.

iii. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του/της, υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις περί εννόμου προστασίας,μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

iν. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, όταν έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

ν. Εάν λάβει δύο συνεχόμενες αρνητικές εισηγήσεις για την πορεία της εργασίας του ή εάν δεν καταθέσει έκθεση προόδου για δύο συνεχόμενα έτη.

Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.

Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.

Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, τη γραμματειακή κάλυψη, την τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, τα βραβεία, τις υποτροφίες και τη φοιτητική μέριμνα, ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου και οι αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τους φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr