Πολυτροπολογία για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης - Ανάμεσα στην Πολυτροπολογία και το ΕΑΠ

Κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, προς ψήφιση, στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, πολυτροπολογία και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης η οποία αφορά:

1. Την αναγνώριση  της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής  Θεσσαλονίκης ως ξένο σχολείο.

2. Τις ποινικές διώξεις μελών ΔΕΠ

3. Την αναγνώριση προυπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δημοσίου τομέα  

4. Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

5. Το ΕΑΠ

6. Τα Ερευνητικά Κέντρα

7. Τις οφειλές των καθηγητών των ΑΕΙ προς τους ΕΛΚΕ.

ΔΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ):

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο....

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία τον Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίού (Ε.Α.Π.). Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 χορηγείται η δυνατότητα στη Διοίκηση τον Ιδρύματος να συγκροτεί, για τα νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τον, για τα οποία δεν μπορούν να συγκροτηθούν οι προβλεπόμενες στη ίδια διάταξη επιτροπές προγραμμάτων σπουδών, ακαδημαϊκές επιτροπές με σκοπό το συντονισμό της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη για τη λειτουργία των νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με δεδομένο ότι για τη συγκρότηση και την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί το σύνολο των θεματικών ενοτήτων τον προγράμματος. Ο απαιτούμενος δε χρόνος για την ολοκλήρωση τον προγράμματος ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα και σε δύο (2) για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Με τη παρ. 2 καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των Κοσμητόρων τον Ιδρύματος, η οποία εναρμονίζεται με τις διατάξεις πού βεσπίζονται με το σχέδιο νόμού για τούς Κοσμήτορες των υπόλοιπων Α.Ε.Ι..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο……

1. Στο τέλος της παρ. 3 τον άρθρον 2 τον ν. 2552/1997 (Α' 266), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 τον άρθρον 28 τον ν. 4368/2016 (Α' 21), προστίθεται περίπτ. γ' ως εξής: «γ) Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή Προγράμματος  Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία τον προγράμματος. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό τον Ε.Α.Π.. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής  του  οικείον προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός  της ακαδημαϊκής  οργάνωσης  και λειτουργίας τους ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας. Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δυο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.. Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. τον Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή 'Ελληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν Θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές Ιδρυμα της αλλοδαπής, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι Θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα σπουδών. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της, καθώς και η κατά περίπτωση αμοιβή τον Προέδρου και των μελών από ίδιούς πόρούς τον ιδρύματος. Η γνώμη της Κοσμητείας για της συγκρότηση της επιτροπής Θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλεύση τριάντα (30)  ημερών από την πε ριέλευση τον ερωτήματος  σε αυτήν.» 

2. α) Οι περιπτ. β', γ' και δ' της παρ. 4 τον άρθρου 3 τον ν. 2552/1997 αντικαθίστανται ως εξής: «β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για τρία (3) έτη, με άμεση και μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. τον Ε.Α.Π. πού ανήκούν στην οικεία Σχολή. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της Θητείας ορίζεται στην προκήρύξη. 

γ) Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος  Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, πλήρούς απασχόλησης της οικείας Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. πού αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης τον ανώτατού ορίού ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

δ) Η προκήρύξη των εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή τον γίνεται από τον νπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρύξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρύξης στο διαδικτυακό τόπο τον Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρύξης. 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα  τον Κοσμήτορα  και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα υπο β άλλον ται από τούς  ενδιαφερομένονς, εντός της  προθεσμίας πού ορίζεται στην προκήρύξη, στον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ'. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, με απόφαση τον Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5)  εργάσιμες  ημέρες πριν από την ημέρα της  ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η ψηφοφορία διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής  ψηφοφορίας  την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η διαδικασία εκλογής τον Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα  διεξάγεται με χωριστά για το κάθε αξίωμα ψηφοδέλτια. Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες ή Αναπληρωτές Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλον μονοπράσωπου οργάνου τον οικείον ή άλλον Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις Θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ. και Εργαστηρίου. 

Ο Κοσμήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα τον, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα. 

Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας τον για τη μέχρι τη λήξη της Θητείας τον χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κένωση της θέσης. Η Θητεία τον νέον Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας 

πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

'Εως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή τον κατά τη διάρκεια τον τελευταίου έτους της θητείας τον, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί ο Αναπληρωτής τον. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.». 

β) Η Θητεία των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμητόρων και Αναπληρωτών Κοσμητόρων τον Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου παρατείνεται έως τη συμπλήρωση τον χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου τον Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και 4 ρησκενμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, εισάγονται ρυθμίσεις για διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και ρησκενμάτων. Ειδικότερα: 

2. Ρυθμίζονται Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τον Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και συγκεκριμένα: 

α. Ορίζεται ότι, οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Σ.), που συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος. 

- Προβλέπεται η συγκρότηση, με απόφαση της Συγκλήτού, ακαδημαϊκών επιτροπών σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών έως την πλήρη ανάπτυξη των Θ.Ε. και Ε.Θ.Σ. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τούς, για την οργάνωση και λειτουργία τους, με 4ετή Θητεία για τα προπτυχιακά προγράμματα και διετή για τα μεταπτυχιακά, η οποία λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ..

Μέλη των εν λόγω Επιτροπών είναι οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των οικείων Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. τον Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι.. 

Με την απόφαση της συγκρότησης καθορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η λειτουργία τούς και η κατά περίπτωση αμοιβή του Προέδρου και των μελών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος. 

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκλογής του Κοσμήτορα του Ιδρύματος και του Αναπληρωτή του, καθώς και η διαδικασία αναπλήρωσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr