Έρχονται νέες ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου αναμένεται να καταθέσει νέες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ) και στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 (Α’ 266) η λέξη «τριάντα» και ο εντός παρενθέσεων αριθμός «(30)» αντικαθίστανται με τη λέξη «δεκαπέντε» και τον αριθμό «(15)», αντίστοιχα.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 (Α’ 266) προστίθεται περίπτ. στ) ως εξής:

«στ) Τα προγράμματα σπουδών για τον καθορισμό των οποίων παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την παροχή γνώμης από την οικεία Κοσμητεία, εκπονούνται στην Κοσμητεία στην οποία υποβλήθηκε το ερώτημα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η Κοσμητεία υποχρεούται να συνδράμει οργανωτικά και διοικητικά στην εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών. Για τα ίδια προγράμματα για τα οποία δεν χορηγήθηκε γνώμη της οικείας Κοσμητείας, δεν απαιτείται εισήγηση της Κοσμητείας, για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου των μαθημάτων και την ένταξη των σχετικών Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα προγράμματα αυτά.

ΕΑΠ: Σχετικά με Φοιτητικές Άδειες

3. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δικαιούνται τις προβλεπόμενες στα άρθρα 58 - 60 του ν. 3528/2007 (Α΄26) ειδικές άδειες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση του Ιδρύματος, από την οποία θα προκύπτει ότι κατά το χρόνο της χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

4. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μπορεί να προμηθεύεται τα διδακτικά συγγράμματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω της περιγραφόμενης στη με αρ.  125766/ΖΙ/28-7-2016 (Β΄2433) υπουργική απόφαση διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», με τις περιεχόμενες στο σύστημα αυτό τιμές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.

Πρόεδρος ΕΑΠ: Η ΔΕ ουδέποτε έδωσε οδηγίες «βασανισμού» των φοιτητών

5. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να συσταθεί Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό τη λειτουργία εκδοτικού οίκου στο Ίδρυμα, υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η εποπτεία και ο έλεγχος της  εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και ασκούνται από τη Σύγκλητο, η οποία ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι η πάσης φύσεως άσκηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με σκοπό την τροφοδότηση και υποβοήθηση της διδασκαλίας καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με την ίδια απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία,  τη δραστηριότητα, τα επί μέρους όργανα, τις επιστημονικές επιτροπές,  τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της.

Δελτίο Μετακίνησης Φοιτητή ΕΑΠ

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) μετά τη λέξη «από» η λέξη «τρία» και ο αριθμός «3» αντικαθίστανται με τη λέξη «έξι» και τον αριθμό «6».

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266)  αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου, ή συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους  μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου . Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου,  κάθε τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο  υποβάλλοντας πίνακα κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται  με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η Κοσμητεία προτείνει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Η  αμοιβή, των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.»

Περισσότερα νέα που αφορούν το ΕΑΠ στην κατηγορία «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr