Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

1. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Φιλολογίας

2. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. άλλων Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών

3. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών

4. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών

5. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της Σχολής Καλών Τεχνών

6. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της Σχολής Κινηματογράφου

Τα έξι νέα Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ - Κατάργηση της Κλήρωσης στην επιλογή των Φοιτητών

7. Απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

8. Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι.

9. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Γλώσσα διδασκαλίας του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» είναι η ελληνική. Μέρος της βιβλιογραφίας μπορεί να προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (ΣΔΣ)

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

1. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας

2. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

3. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης

4. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ)

«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ» (ΑΣΚ)

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

1. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

2. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

3. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

4. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική. Απαραίτητη ωστόσο είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς μέρος της πρόσθετης βιβλιογραφίας θα προσφέρεται σε αυτήν.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» (ΓΧΝ)

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

1. Πτυχιούχοι Ιατρικής Α.Ε.Ι.

2. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι.

3. Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Α.Ε.Ι.

4. Πτυχιούχοι Βιολογίας Α.Ε.Ι.

5. Πτυχιούχοι Βιοχημείας Α.Ε.Ι.

6. Πτυχιούχοι Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Α.Ε.Ι.

7. Πτυχιούχοι Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Α.Ε.Ι.

8. Πτυχιούχοι Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Α.Ε.Ι.

9. Πτυχιούχοι Βιοτεχνολογίας Α.Ε.Ι.

10. Πτυχιούχοι Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Α.Ε.Ι.

11. Πτυχιούχοι Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Α.Ε.Ι.

12. Πτυχιούχοι Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι.

13. Πτυχιούχοι Ψυχολογίας Α.Ε.Ι.

14. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.

15. Πτυχιούχοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι.

16. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Α.Ε.Ι.

17. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης Α.Ε.Ι.

18. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής Α.Ε.Ι.

19. Πτυχιούχοι Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI

20. Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας Α.Ε.Ι.

21. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Α.Ε.Ι.

22. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Α.Ε.Ι.

23. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Α.Ε.Ι.

24. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Α.Ε.Ι.

25. Πτυχιούχοι Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

26. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι.

27. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι.

28. Πτυχιούχοι Επισκεπτριών/ων Υγείας Τ.Ε.Ι.

29. Πτυχιούχοι Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι.

30. Πτυχιούχοι Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι.

31. Πτυχιούχοι Διατροφής και Διαιτολογίας Τ.Ε.Ι.

32. Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι.

33. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.

34. Πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας Τ.Ε.Ι.

35. Πτυχιούχοι Ραδιολογίας Ακτινολογίας Τ.Ε.Ι.

36. Πτυχιούχοι Δημόσιας Υγείας Τ.Ε.Ι.

37. Πτυχιούχοι Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Τ.Ε.Ι.

38. Πτυχιούχοι Κοινοτικής Υγείας Τ.Ε.Ι.

39. Πτυχιούχοι Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας Τ.Ε.Ι.

40. Πτυχιούχοι Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας Τ.Ε.Ι. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Postgraduate Programme

“Language Education for Refugees and Migrants” (LRM)

Target-group (following candidate priority)

A) Undergraduate degree holders in Applied Linguistics, Linguistics, Education and relevant fields

B) Undergraduate degree holders from Humanities or Social Sciences Departments Entry requirements

  • The course is open to citizens of any country. In case a candidate fails to provide qualifications, a special selection process may apply.
  • The course is offered in English. A competence of C1 level is required. Candidates that have completed their undergraduate studies or their higher secondary education through the medium of English language are not required to hold an English language qualification.
  • As the course has an orientation to Arabic speaking target-groups, competence in Arabic will be an advantage.
  • Competence in any other language as well as professional or voluntary service concerning target-groups with a refugee or migrant background will be appreciated. 

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr