Ρυθμίσεις ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ, EAP

Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Τροπολογία για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), κατέθεσε, ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Οι προτεινόμενες διατάξεις συμπληρώνουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που έχει αναληφθεί τους τελευταίους μήνες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη θεσμική θωράκιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έτσι με την πρώτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου, επαναδιατυπώνονται οι σχετικές με τη λειτουργία και την οργάνωση των βασικών λειτουργικών μονάδων του (Θεματική Ενότητα, Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα, και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης) ο τρόπος και η διαδικασία της δημιουργίας, κατάργησης, μετονομασίας και συγχώνευσης τους, καθώς και η οργάνωση αυτών στα πλαίσια των παρεχόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών.

Είσαι Φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΕΑΠ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Με τη δεύτερη και τρίτη παράγραφο, αποκαθίστανται αβλεψίες και επιφέρονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε πρόσφατα θεσμοθετημένες για το Ίδρυμα διατάξεις. Με την τέταρτη παράγραφο παρέχεται με την υφιστάμενη εξουσιοδοτική διάταξη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο στους Αντιπροέδρους του Ε.Α.Π., η διατήρηση από τον ίδιο της άσκησης των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, διάταξη που κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι σύμφωνα με νομολογιακές παραδοχές «η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα από άλλο όργανο, ακόμη και ανώτερο του αρμοδίου, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση.»

Τέλος με την πέμπτη παράγραφο εισάγεται ρητή εξαίρεση της υποχρέωσης της πιστοποίησης των προγραμμάτων της εξ' αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευσης που εκπονούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από το Κέντρο Πιστοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24.12.1997) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«2. α) Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές:

(α) Κοινωνικών Επιστημών,

(β) Ανθρωπιστικών Σπουδών,

(γ) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

(δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι..

β) Οι Σχολές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών. Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) ή και Ενότητας Πρακτικής Ασκησης (Ε.Π.Α.) . Με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μίας Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές. Το περιεχόμενο και η δόμηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. και της Ε.Π.Α. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας,

γ) Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών,

δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση των αντίστοιχων Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές, Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία,

ε) Ως Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής μιας από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π..

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 12 του άρθρου 5 του νόμου 2552/1997 (Α' 266) μετά το κόμμα (,) στη λέξη «προβλέπονται» και πριν από τη λέξη «και» προστίθεται το διαζευκτικό «ή» .

3. Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής :

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.»

4. Στο εδάφιο βΝ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει προστίθεται φράση ως εξής :

Μετά την τελεία ( . ) που έχει τεθεί στο τέλος της φράσης «για οποιονδήποτε άλλο λόγο» και πριν από την έναρξη της φράσης «Σε

περίπτωση παραίτησης......» προστίθεται η φράση «Ο Πρόεδρος μπορεί σε

κάθε περίπτωση να ασκήσει ο ίδιος τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες».

5. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21/21.2.2016) μετά τη φράση «.... δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά» και πριν από την τελεία ( . ) που ακολουθεί, προστίθεται κόμμα (,) και φράση ως εξής : «εκτός αυτών που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».

Περισσότερα νέα για το ΕΑΠ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr