ειπώθηκαν στη Βουλή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ

Όλα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, συζητήθηκαν σήμερα οι δύο τροπολογίες για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που ορίζουν τα εξής:

Ορίζονται 3 Αντιπρόεδροι στο ΕΑΠ

Α. Για την υποβοήθηση του προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου , ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας τρία μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων.

Β. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο  λόγο.

Γ. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν  τα καθήκοντα του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το διορισμό νέου Προέδρου από τον υπουργό Παιδείας.

Δ. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων στα ΑΕΙ ή στα Ερευνητικά Κέντρα που υπηρετούν.

Προπτυχιακό πρόγραμμα για δημοσίους υπαλλήλους αποφοίτους Λυκείου

Θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημόσιου τομέα.

Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΣΔΑ συνάπτει, σε ετήσια βάση, προγραμματική Συμφωνία με το ΕΑΠ, όπου καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοσίων υπαλλήλων, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική συμφωνία για τετραετή συμφωνία. Όπως αναφέρει το άρθρο 44 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου, η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του ΕΑΠ δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣΔΑ και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με 50% των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα έτη.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management) και θα απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών προς τα αρμόδια όργανα του ΕΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο Γ. Ανδρουλάκης

Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ Γ. Ανδρουλάκης μιλώντας Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, τόνισε τα εξής:

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, η παρουσία του ΕΑΠ στην σημερινή συζήτηση, σχετίζεται με δύο άρθρα του -υπό συζήτηση- νομοσχεδίου , το άρθρο 44 και το άρθρο 45.

Στο άρθρο 44 προβλέπεται ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΕΑΠ, έχει τη δυνατότητα να συστήσει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια διοίκηση, για δημόσιους υπαλλήλους που είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μια πρόβλεψη, η οποία τιμά το ΕΑΠ και νομίζουμε ότι με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην παροχή- εξ αποστάσεως- εκπαίδευσης , μπορεί να αποτελέσει και καλό παράδειγμα και πρόκριμα για αντίστοιχες άλλες συνεργασίες του ΕΑΠ με δημόσιους και ευρύτερα κοινωνικούς φορείς.

Στο άρθρο 45, προβλέπεται ορισμός τριών αντιπροέδρων από τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΕΑΠ. Είναι μια απαραίτητη, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και διοίκησης του Πανεπιστημίου, πρόβλεψη, κατά αναλογία με ό,τι συμβαίνει σε όλα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια με τους αναπληρωτές πρυτάνεις σήμερα και βέβαια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στα άλλα ανοιχτά και εξ αποστάσεως Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τα οποία το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει να βρίσκεται σε εντατική και γόνιμη επαφή.

Δεν πρόκειται να σας απασχολήσω περισσότερο για αυτά τα δύο άρθρα, θα πω μόνο ότι συνοψίζοντας λίγο την παρουσία της τωρινής διοικούσας επιτροπής στην διοίκηση του ΕΑΠ , από τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα έχετε ασφαλώς δει στην επικαιρότητα, ότι αντιμετωπίσαμε διάφορες κρίσεις, αρκετές από αυτές πήραν δημοσιότητα.

Η πρώτη ήταν το θέμα των υπαλλήλων του ΕΑΠ, όπου βρεθήκαμε μπροστά σε μια κατάσταση, στις 16 Νοεμβρίου το 77% των υπαλλήλων του ΕΑΠ να βρίσκονται στον αέρα, χωρίς σύμβαση, γιατί έληγε η σύμβασή τους με το ΕΣΠΑ.

Από την άλλη, αυτό το δεύτερο δεν πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, μια μεγάλη μείωση στον αριθμό των υποψηφίων φοιτητών στα προγράμματα του ΕΑΠ.

Το ΕΑΠ έχει σήμερα 35 προγράμματα σπουδών και αρκεί να σας πω για την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ότι σε 10 χρόνια από το 2005 έως το 2015  η μείωση των αιτήσεων για σπουδές στα προγράμματα του ΕΑΠ είναι της τάξης του 78,4%. Αυτό που η διοικούσα επιτροπή καλείται σήμερα να θεραπεύσει και σε αυτή την κατεύθυνση ο ορισμός των αντιπροέδρων θεωρούμε ότι είναι κρίσιμος, είναι μια λειτουργία του ΕΑΠ με ένα τρόπο, ο οποίος παρουσιάζει αρκετές παραδοξότητες και οργανωτικές και θεσμικές και εκπαιδευτικές, οι οποίες κατέτειναν στο να έχει το ίδρυμα την εικόνα ενός οργανισμού που ήταν αρκετά θα έλεγα γραφειοκρατικός και κερδοσκοπικός, κάτι που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα τον πανεπιστημιακό και μάλιστα ενός δημόσιου ιδρύματος. Η δράση μας, λοιπόν, κατευθύνεται σε τρεις κύριους άξονες. Στην αύξηση της πρόσβασης Ελλήνων πολιτών στα προγράμματα του ΕΑΠ, σε αυτό που λέμε κοινωνική διάσταση. Στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη με την βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και με ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, όπως αυτό που αναφέραμε για το άρθρο 44 και με την ενίσχυση της έρευνας και ιδιαίτερα της έρευνας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο τρόπος που η διοικούσα επιτροπή έχει επιλέξει να επιδιώξει αυτόν τον τριπλό στόχο είναι  ένας έντονος, διαρκής και γόνιμος διάλογος, τόσο στο εσωτερικό του πανεπιστημίου με τις κοσμητείες και όλους τους παράγοντες του πανεπιστημίου, όσο και με τα άλλα ανοικτά πανεπιστήμια. Μιλάμε για τρεις τομείς, έρευνα-οικονομικά-υποδομές- ακαδημαϊκά που θα αποτελέσουν και τις τρεις μεγάλες αρμοδιότητες των τριών αντιπροέδρων για τους οποίους γίνεται λόγος στο νομοσχέδιο. Θα έλεγα ότι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας ως διοικούσα επιτροπή είναι να ετοιμάσουμε έναν ομαλό δρόμο για τον απεγκλωβισμό του ανοικτού πανεπιστημίου από το Υπουργείο Παιδείας, ταυτόχρονα θεραπεύοντας προβλήματα, τα οποία είναι εκεί για σειρά ετών.

Αν μου επιτρέπετε να κλείσω με ένα σχήμα, έχουμε στόχο σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας να κάνουμε το ΕΑΠ και πιο ανοικτό πανεπιστήμιο και πιο πανεπιστήμιο.

Ο Ευθ. Ζέρβας

Ο Πρόεδρος του ενιαίου φορέα μελών ΔΕΠ – ΕΑΠ) Ευθ Ζέρβας είπε τα εξής:

Εμείς ως σύλλογος των καθηγητών του ΕΑΠ θα δώσουμε μια διαφορετική αντίληψη από αυτό που έδωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της διοικούσας επιτροπής.

Είμαστε εδώ για δύο άρθρα, το άρθρο 44 και το άρθρο 45.

Στο άρθρο 44. Το ΕΑΠ μετά από 20 χρόνια λειτουργίας εξακολουθεί να τεθεί υπό καθεστώς διοικούσας επιτροπής. Όλα τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας απολαμβάνουν καθεστώς πλήρως αυτοδιοίκησης, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, και η διαιώνιση αυτού του καθεστώτος στο ΕΑΠ εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στην ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία, αποτελεί και συγχρόνως παραβίαση της ισχύουσας πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Θυμίζουμε ότι μετά την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΕΑΠ από το νόμο 4186/2013, έχουν ήδη συμπληρωθεί οι διαδικασίες αυτοδιοίκησης του ιδρύματος και συνεπώς, έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και των υπόλοιπων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τον νόμο. Παρόλες τις διαμαρτυρίες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ η τότε διοικούσα επιτροπή αρνήθηκε καταχρηστικά να εφαρμόσει το νόμο διοικώντας ένα καθεστώς παρανομίας. Αργότερα, με το άρθρο 121, «ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ» του ν. 4316/2014, το οποίο είχε εφαρμογή σε όλα κατά την έναρξη του ισχύοντος του λειτουργούντα μη αυτοδύναμα ΑΕΙ περιλαμβανομένου και του ΕΑΠ, καθορίζεται νέα διαδικασία για την μετάβαση των ΑΕΙ αυτών σε καθεστώς πλήρης αυτοδιοίκησης, αλλά και αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί. Ενόψει των δεδομένων αυτών το ΕΑΠ τόσο με βάση την ειδική νομοθεσία που το διέπει, όσο και με βάση τη γενική νομοθεσία έχει καταστεί οριστικά πλέον αυτοδύναμο και το μόνο που απομένει είναι να κινηθεί η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και συγκρότηση της Συγκλήτου, η οποία ξανατονίζουμε δεν έχει υλοποιηθεί καταχρηστικά μέχρι σήμερα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα η ισχύουσα πρόβλεψη του νόμου, περιλαμβάνει τον ορισμό από τον Υπουργό Παιδείας του Προέδρου και ενός Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Κατά την άποψή μας, η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής με δεδομένο το καθεστώς λειτουργίας υπό την Διοικούσα Επιτροπή, είναι από τη φύση χρονικά περιορισμένο. Το συζητούμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει στο άρθρο 45 την πρόβλεψη ορισμού τριών Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής. Η ρύθμιση αυτή η οποία προτάθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος, αντικατοπτρίζει την αδυναμία της να ασκήσει τη Διοίκηση ενός ώριμου και σύνθετου Οργανισμού, όπως το ΕΑΠ.

Υπό τις παρούσες συνθήκες λοιπόν, αντί η Πολιτεία να εφαρμόσει τη νομοθεσία και να προκηρύξει τη θέση του Πρύτανη και των υπολοίπων εκλεγμένων οργάνων διοίκησης, όπως έχει υποχρέωση, προτιμά να θεσμοθετήσει θέσεις Αντιπροέδρων παρατείνοντας την παραμονή του ΕΑΠ υπό καθεστώς της Διοικούσας Επιτροπής και προφανώς κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου. Ζούμε, λοιπόν τον τραγέλαφο, αντί να εφαρμόζεται ο νόμος, να καλείται η Βουλή να νομοθετεί διευκολύνοντας την παράταση ενός μεταβατικού σταδίου που συντηρείται παράνομα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Αναγνωστοπούλου, επισκέφθηκε το ΕΑΠ της πριν από μερικούς μήνες και σε ερώτησή μας για τις αιτίες της μη εφαρμογής του νόμου για την αυτοδυναμία του ιδρύματος, απάντησε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος επειδή τον αποφάσισε ένας Υπουργός. Η δε Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, ενώ για ένα μεγάλο διάστημα τη μια τασσόταν υπέρ της αυτοδυναμίας, από την άλλη απαξίωνε την λειτουργία του ιδρύματος, μη ήδη τραγικές συνέπειες, όπως η τεράστια μείωση των αριθμών των αιτήσεων των νέων φοιτητών, αλλά και μεγάλων προβλημάτων στη φετινή Ακαδημαϊκή του λειτουργία.

Τελικά υποσχέθηκε να θέσει έναν οδικό χάρτη για την αυτοδυναμία του ιδρύματος, εντός του Ιανουαρίου του 2016. Ο χάρτης αυτός δεν συντάχθηκε και παραμένουμε θεατές της προσπάθειας του Υπουργείου να ελέγξει τη λειτουργία του ΕΑΠ, εισάγοντας αποσπασματικά και διασπά διατάξεις σε διαφορετικά νομοθετήματα. Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 24/12/2015, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, στην πρόταση νόμου για την έρευνα, στο παρόν νομοσχέδιο και επιπλέον στον εθνικό διάλογο.

Τα οποία περιλαμβάνουν επικαλυπτόμενες και αλληλοαναιρούμενες διατάξεις, για παράδειγμα το συζητούμενο άρθρο 45 του παρόντος νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται και στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υποδεικνύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για τον έλεγχο του ιδρύματος. Συνεπώς, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει αυτή τη διάταξη και να εφαρμόσει άμεσα τις διαδικασίες για την εκλογή οργάνων Διοίκησης στο ΕΑΠ, αντί να συντηρεί μια συνεχιζόμενη παρανομία, η οποία ήδη έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Σχετικά με το άρθρο 44, το οποίο αναφέρεται σε μια συνεργασία του ΕΑΠ, με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναβάθμιση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ελληνικό Δημόσιο. Καταρχάς, είμαστε θετικοί σε μια τέτοια προσπάθεια και θεωρούμε ιδιαίτερα εποικοδομητική την πρόταση καθώς το ΕΑΠ είναι το πλέον κατάλληλο ίδρυμα για την παροχή Πανεπιστημιακής Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε εργαζόμενους, τόσο του Δημόσιου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα που αδυνατούν εκ των πραγμάτων να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών των συμβατικών Πανεπιστημίων.

Όμως η πρόβλεψη του άρθρου 44, είναι εντελώς ασαφής, στην αρχή του άρθρου αναφέρεται η πρόβλεψη για χρηματοδότηση Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο ΕΑΠ, του οποίου ως γνωστικό αντικείμενο έχει την οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για να ιδρυθεί όμως ένα πρόγραμμα σπουδών απαιτείται κόστος, περιλαμβάνει το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, για τη λειτουργία του απαιτείται τουλάχιστον χρηματοδότηση του διοικητικού μηχανισμού που θα διενεργήσει τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, την εγγραφή των φοιτητών, την αποστολή διδακτικού υλικού και τα λοιπά.

Στη συνέχεια διατυπώνεται άλλη πρόβλεψη που αναιρεί την προηγούμενη, η χρηματοδότηση θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 50% της οικονομικής επιβάρυνσης των συμμετεχόντων. Η πρόβλεψη αυτή δεν εξασφαλίζει τη λειτουργία του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών, αλλά απλά ενισχύει τους δημοσίους υπαλλήλους που θα σπουδάζουν στο πρόγραμμα όταν και αν θα υπάρχει. Το άρθρο αυτό μοιάζει περισσότερο με εξαγγελία, παρά με μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το ΕΑΠ.

Να τονίσουμε ότι ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα είναι η ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων των υπαλλήλων του, με δεδομένη την πληθώρα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ, προτείνουμε να αποσυρθεί η παρούσα διάταξη και να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων, για να παρακολουθήσουν όλα τα Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ιδρύματος, ανάλογα προφανώς με τις ανάγκες των υπηρεσιών όπου υπηρετούν και τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως για παράδειγμα η πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, διαχείριση τεχνικών έργων και τα λοιπά.

Σε μια τέτοια προοπτική θα ήμασταν ιδιαίτερα θετική. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ

Στην παρέμβασή του ο  Ειδικός Αγορητής του «Ποταμιού  Ι. Φωτήλας είπε τα εξής:

Δύο λόγια προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ. Τα προβλήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι απαράδεκτο να έρχονται πρώτα απ’ ολά προς ρύθμιση με αποσπασματικό τρόπο είτε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είτε, όπως τώρα, δια μέσω τροπολογιών σε νομοσχέδιο για την αξιολόγηση ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, χωρίς μάλιστα, όπως είπα να υπάρχει καμία διαβούλευση.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται βλέποντας τον εκπρόσωπο του ΕΑΠ, βέβαια, θα ήθελα και τα σχόλια του.

Το ΕΑΠ πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για αυτονομία και εν τούτοις επί είκοσι χρόνια συνεχίζεται μεταβατική του λειτουργία, ως πότε θα γίνεται αυτό;

Το δεύτερο, το τονίσει και ο κ. Παπαθεοδώρου, σε τι αποβλέπει η παρουσία τριών, επιπλέον, κομματικά εγκάθετων αντιπροέδρων, πέραν του προέδρου; Ποιος ο λόγος αντικατάστασης του ενός γενικού γραμματέα από τρεις αντιπροέδρους;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επίσης ο  Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ- ΔΗΜ.ΑΡ) Θ. Παπαθεοδώρου  είπε τα εξής:

Στον εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ. Πράγματι, ήσασταν ξεκάθαροι, θα ήθελα να υπεισέλθουμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Πως θα επιλέγονται οι φοιτητές στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, που θα γίνεται σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και θα αφορά δημόσιους υπαλλήλους. Πώς θα επιλέγονται οι φοιτητές δημόσιοι υπάλληλοι; Επίσης, ένα ερώτημα το οποίο μου έρχεται και λόγω εμπειρίας. Ποιοι θα θέσουν τα κριτήρια για την επιλογή αυτών των φοιτητών; Αν υπάρχει ισότητα μεταξύ των υπολοίπων φοιτητών και των συγκεκριμένων, των οποίων τα δίδακτρα θα χρηματοδοτούνται κατά 50% από την υπηρεσία τους, από τη δημόσια διοίκηση; Τέλος, αυτό θα έχει επίσης, όχι απλά μια επιβάρυνση περισσότερο οικονομική στο ΕΑΠ αλλά, μια επιβάρυνση στις ανάγκες καθηγητών και συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΑΠ, επομένως, πώς πιστεύετε ότι οι ανάγκες αυτές θα λειτουργήσουν τόσο ως προς τα Μέλη ΔΕΠ, όσο και ως προς τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Ως προς τον εκπρόσωπο της Διοικούσας του Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις να κάνω, γιατί παρακολούθησα με πολύ προσοχή την τοποθέτηση του. Πράγματι, το είπαν και οι εκπρόσωποι των καθηγητών και με τον νόμο του 2013, και με το νόμο του 2014, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έπρεπε εντός μηνός από τον Δεκέμβριο του 2014 να έχει οδηγηθεί στην αυτοδυναμία του, δηλαδή, με ευθύνη του Προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου -ο οποίος φαντάζομαι δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων- θα έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Δεν έγινε αυτό, γιατί εδώ κι ένα χρόνο περιμένουμε τις αποφάσεις.

Αντ’ αυτού, έχουμε την ρύθμιση του συγκεκριμένου άρθρου σήμερα, που δημιουργεί θέσεις τριών Αντιπροέδρων στον Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και είπατε πολύ σωστά, ότι είναι κατά αναλογία με τα άλλα πανεπιστήμια που έχουν τρεις Αναπληρωτές Πρυτάνεις. Θα ήθελα να σας πω το εξής: Είναι πρωτοφανές ότι μέχρι σήμερα, σε κανένα πανεπιστήμιο στο οποίου υπήρχε διοικούσα επιτροπή δεν είχαμε τρεις ο Αντιπρόεδρος. Μπορεί να υπήρχε ένας Αντιπρόεδρος, ο οποίος και αναπλήρωνε τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, έχω κάνει μέλος σε πολλές Διοικούσες Επιτροπές και σας λέω ότι μέχρι σήμερα ήταν έτσι. Με τους τρεις Αντιπροέδρους βλέπουμε σήμερα να εισάγετε μια διάταξη, κύριε Υπουργέ, αυτό θα το συζητήσουμε και αύριο, που προβλέπει απαλλαγή από τα διοικητικά και τα διδακτικά καθήκοντα των Αντιπροέδρων που προέρχονται από τα πανεπιστήμια στη Διοικούσα Επιτροπή, και οι οποίοι προσφέρουν πλέον τις υπηρεσίες τους, θα τους επιλέξει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και θα προσφέρουν διοικητικά καθήκοντα στο πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο, έχοντας αφήσει τα δικά τους πανεπιστήμια.

Εγώ, δεν θα σχολιάσω το γεγονός σήμερα, ότι την ίδια διάταξη την έχετε και σε δύο τρία άλλα σχέδιο νόμου, αλλά θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Απλά, θα ήθελα τη γνώμη σας εάν πιστεύετε ότι για τα πανεπιστήμια από το οποίο προέρχεσθε, κάτι τέτοιο συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία τους και ποιος είναι ο λόγος που οι τρεις Αντιπρόεδροι θα πρέπει να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους; Επίσης μια τελευταία ερώτηση σ' αυτό. Κατανοείτε την ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ σήμερα, να οδηγήσει το πανεπιστήμιο όπως ο νόμος ορίζει και δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, σε πρυτανικές εκλογές και όχι να συστήνετε θέσεις Αντιπροέδρων για να συνεχίζετε τη θητεία της Διοικούσας; Πέρα από την ευθύνη του υπουργού. Αν ως μέλη ΔΕΠ κατανοείτε ότι έχετε και εσείς αυτή την ευθύνη.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΕΡΒΑΣ (Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ ΕΑΠ): Τα τέσσερα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το ΕΑΠ και το νέο πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή, το πώς θα επιλέγονται οι φοιτητές, με ποια κριτήρια και τα σχετικά, είναι κάποια Ακαδημαϊκά ζητήματα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι τα μοναδικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα Ακαδημαϊκά ζητήματα και δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι προϊόν διαλόγου μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, μας ήρθε πραγματικά ουρανοκατέβατο, να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα σπουδών.

Δεν γνωρίζουμε καθόλου πως χτιστεί αυτό το πρόγραμμα, ποιες θα είναι οι διαδικασίες εισαγωγής των φοιτητών, ποια θα είναι η διάρθρωση του προγράμματος. Δεν έχει αποφασισθεί. Αρχικά σε ένα πρόγραμμα θα πρέπει να δούμε το στόχο, τα αποτελέσματα του, τι θα έρθει να μάθει αυτός θα έρθει μέσα, ποια θα είναι η διάρθρωση των μαθημάτων ή των θεματικών ενοτήτων και όλα αυτά είναι σήμερα στο κενό. Δυστυχώς η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να κάνει ένα πρόγραμμα, ακόμα και η ίδια δεν ξέρει ΑΝ θα είναι κάτω από τις Κοσμητείες που είναι τα θεσμικά όργανα ή όχι, υπάρχει ένα «φλου» σε αυτό το πράγμα και δυστυχώς είναι κάτι που δεν είναι προϊόν διαβούλευσης. Νομίζουμε ότι ίσως αυτά τα θέματα καλύτερα να απαντήσει ο εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής. Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ): Για το τελευταίο θέμα, απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι το άρθρο 44 λέει ότι δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο και στο ΕΑΠ να συνεργαστούν και είναι αλήθεια ότι τις λεπτομέρειες για τη διάρθρωση, την οργάνωση και άλλα ζητήματα, όπως είναι η επιλογή των φοιτητών, το ΕΑΠ, η ακαδημαϊκή κοινότητα με εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ, βεβαίως, σε συνεργασία με το υπουργείο, θα τις καθορίσουν. Επομένως, πράγματι, εδώ είμαστε στη δυνατότητα και δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο, ούτε έχουμε αποφασίσει κάτι άλλο ερήμην των μελών ΔΕΠ. Ελπίζω να καλύπτω και το ερώτημα για το οποίο πήρα τη σκυτάλη.

Αν μου επιτρέπετε, για λόγους οικονομίας θα συγκεράσω τις ερωτήσεις του κ. Παπαθεόδωρου και του κ. Φωτήλα, οι οποίοι έχουν και ιδιαίτερο και κατανοητό ενδιαφέρον λόγω εντοπιότητας. Η πρώτη μου σκέψη μετά από τα ερωτήματα είναι ότι έχουμε μια εικόνα για το ΕΑΠ – ακόμη και εσείς που έχετε διατελέσει επί χρόνια μέλος, κύριε Παπαθεοδώρου – η οποία είναι μερική. Είμαστε στη διάθεσή σας και είμαστε και στην Πάτρα για να συζητήσουμε.

Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε σε όλα – το δέχομαι – αλλά, πραγματικά, αν γνωρίζατε τις διαστάσεις του ΕΑΠ σε όλο το φάσμα, νομίζω ότι ορισμένα από τα ερωτήματα μπορεί να ήταν διαφορετικά διατυπωμένα. Πραγματικά, δράττομαι της ευκαιρίας για να πω ότι η διοικούσα επιτροπή είναι εκεί και μπορείτε είτε να μας καλέσετε, είτε να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία να το δούμε.

Όσο αφορά το θέμα της αυτοδυναμίας, βεβαίως και είμαστε υπέρ της αυτοδυναμίας. Είμαστε υπέρ του απεγκλωβισμού από το Υπουργείο Παιδείας, όμως θα πρέπει κάποια ζητήματα οργάνωσης, ανάπτυξης, βιωσιμότητας και άλλα που έθεσα ή υπαινίχθηκα, να τα αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τότε, λοιπόν, έχουμε ένα έργο το οποίο, πράγματι, το επιτελούμε με ευθύνη. Αυτή είναι η άποψή μου και θα σας εξηγήσω πολύ σύντομα τι εννοώ με αυτό.

Ως προς τον νόμο του ΕΑΠ, θα πρέπει επίσης να έχουμε και εδώ τη συνολική εικόνα. Για παράδειγμα, οι ιδιαιτερότητες του ΕΑΠ θα πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό μας. Έχουμε, λοιπόν, ένα πολύ μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, 47 μέλη σήμερα, 2.000 μέλη συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού και 32.000 ενεργούς φοιτητές. Δεν νομίζω ότι είναι δόκιμη η σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια που μέχρι πρόσφατα είχαν διοικούσες επιτροπές, γιατί μιλάμε για περίπου το ένα δέκατο του μεγέθους του ΕΑΠ σε φοιτητές και θέτω μόνο αυτό. Δεν θα ήθελα να γίνω πεζός και να αναφέρω ότι το ΕΑΠ έχει έναν κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και ξέρετε πολύ καλά για τι προϋπολογισμούς μιλάμε στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια σήμερα. Αυτά θα πρέπει να είναι πάντα στο υπόβαθρο των συζητήσεών μας και, βεβαίως, υπάρχουν διαστάσεις τις οποίες καλό είναι να συζητήσουμε μαζί και για το τι μπορούν να κάνουν τα μέλη ΔΕΠ και για το τι κάνουν τα μέλη ΔΕΠ μέχρι σήμερα. Το να περάσουμε άμεσα σε ένα καθεστώς αυτοδυναμίας νομίζω ότι, πραγματικά, είναι ένας διάλογος που πρέπει να ανοίξει.

Ως προς τον αριθμό των αντιπροέδρων, νομίζω ότι εν μέρει το μέγεθος του ΕΑΠ και η κοινωνική του σημασία, για την οποία νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, εξηγεί αυτήν την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε σχέση με την απαλλαγή από διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, θα σας καλούσα να δούμε το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα λίγο πιο ολιστικά και λιγότερο αποσπασματικά. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε θα αναφέρω την περίπτωσή μου. Η θέση μου είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρότι συνεργάζομαι με το ΕΑΠ από το 1997 και έχω διατελέσει και μέλος ΔΕΠ εκεί για 4 χρόνια. Άρα, λοιπόν, πραγματικά δεν υπήρχε κανένας άλλος ρόλος υπό τον οποίο να μην είχαν συνεργαστεί με το ΕΑΠ εκτός από μέλος της διοικούσας επιτροπής και το ζω και αυτό σήμερα.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου στη διοικούσα επιτροπή, παραιτήθηκα από συντονιστής και μέλος ΕΠ σε μια θεματική ενότητα στην οποία έχω αυτούς τους ρόλους από το 2001. Αυτό θέλω να το θέσω σε σχέση με την ευθύνη για το ρόλο μας εκεί. Το ολιστικό που έλεγα είναι ότι, προς το παρόν και μέχρι να αλλάξει αυτό το τοπίο, πρέπει να δούμε τις θέσεις αυτές στη διοικούσα επιτροπή, οι οποίες είναι αμισθί θέσεις ως θέσεις λειτουργών του Δημόσιου, είτε στην εκπαίδευση, είτε στο Υπουργείο Παιδείας, είτε στα άλλα υπουργεία. Σας παρακαλώ γι' αυτό.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι άμεσος και δεν έχουμε καμία διάθεση διαιώνισης αυτής της κατάστασης, σας διαβεβαιώ. Ήδη από το 2016 θα τρέξουν νέα προγράμματα σπουδών.

Σκεφτείτε μόνο ότι χρειάζονταν 4,5 χρόνια για να σχεδιαστεί μια θεματική ενότητα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Όμως έχουμε τεχνογνωσία στο ΕΑΠ, έχουμε ικανό προσωπικό θα το αξιοποιήσουμε με το λιγότερο δυνατό κόστος, για να αλλάξουμε το ακαδημαϊκό τοπίο. Ο στόχος μας είναι το 2017, μακάρι να έχει υπάρξει εξέλιξη στο θέμα της αυτοδυναμίας μέχρι τότε είτε πραγματικά, στη κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας, να πετύχουμε όλα αυτά που επιθυμούμε με διάλογο. Τέλος κύριε Φωτήλα αν μου επιτρέπετε για τους κομματικούς εγκάθετους, θα μιλήσω για τον εαυτό μου θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιου κόμματος; Δεν με ξέρετε για να μου το λέτε αυτό, πραγματικά είναι από τις απαντήσεις μου μέρος που δικαιολογεί τη παρουσία στη διοικούσα επιτροπή, και όχι κάτι άλλο οπότε σας παρακαλώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr