υποβοήθηση, προέδρου, ορίζονται, με τροπολογία, Αντιπρόεδροι, ΕΑΠ Για την υποβοήθηση του προέδρου ορίζονται με τροπολογία 3 Αντιπρόεδροι στο ΕΑΠ

Για την υποβοήθηση του προέδρου ορίζονται με τροπολογία 3 Αντιπρόεδροι στο ΕΑΠ

Για την υποβοήθηση του προέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας τρία μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντα του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το διορισμό νέου Προέδρου από τον υπουργό Παιδείας.

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων στα ΑΕΙ ή στα Ερευνητικά Κέντρα που υπηρετούν.

Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, προς ψήφιση στη Βουλή.

Επίσης με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται τα εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα. Το εν λόγο: προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ΕΑΠ, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Το ΥΠΕΣΔΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσει το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προγραμματική Συμφωνία με το ΕΑΠ, στην οποία καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Προγραμματική Συμφωνία μπορούν να ρυθμίζονται οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος Σπουδών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια σε σχέση τόσο με το Πρόγραμμα ή τους συμμετέχοντες όσο και με τη χρηματοδότηση. Κατά τα λοιπά και ιδίως για τα θέματα που αφορούν την επιλογή των φοιτητών και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του εν λόγω Προγράμματος με βάση τις υφιστάμενες κάθε φορά δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής του ΕΑΠ, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Περισσότερα νέα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr