νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ΕΑΠ, φοιτητές, eap.gr

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το ΕΑΠ - Τι αφορά τους φοιτητές

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, δημοσιεύουν τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο αναμένεται, να κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, προς ψήφιση στη Βουλή.

Το νέο Σχέδιο Νόμου φέρει την ονομασία «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις - Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα του ΕΑΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ειδικότερα οι νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24.12.1997) αντικαθίσταται ως εξής : « Έδρα του Ε.Α.Π. ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.» Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 προστίθεται περίπτωση  (iv) ως εξής : «iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.»

2. Το εδάφιο β) της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρία μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στη διάταξη ………. απόφαση διορισμού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»

3. Στο άρθρο 6 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει , προστίθεται διάταξη ……. ως εξής :Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ισχύουσες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος συμβάσεις των εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013,  παρατείνονται έως την 31η Αυγούστου 2016. Η δαπάνη των συμβάσεων αυτών θα καταβληθεί εξολοκλήρου από πόρους του Ε.Α.Π. και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του. ».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης  Επιτροπής Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει  οι λέξεις: «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «για τρία (3) χρόνια».  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 οι λέξεις : «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

6.  Οι διατάξεις των εδαφίων γ) και δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2327/1995 (ΦΕΚ Α’ …..), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής : «γ)  Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε. ρυθμίζονται με απόφασή της η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. δ) Οι δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής καλύπτονται από τους πόρους του Ε.Α.Π. και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» .

8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ) ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν μέρει, η κατά τα προηγούμενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης.».

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει , προστίθεται τελευταί εδάφιο ως εξής : «Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του Ε.Α.Π. . Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου προστίθεται φράση ως εξής: «Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).»

11. Στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 προστίθεται φράση ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που είναι μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

12. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 προστίθεται φράση ως εξής: «Τα µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.»

13. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει ένα µέλος της Ο∆Π. Οι φοιτητές, τους οποίους παρακολουθεί, συμμετέχουν είτε διά ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης, με προϋποθέσεις οριζόμενες με απόφαση της ΟΔΠ, που εγκρίνεται από την οικεία Κοσμητεία και τη Σύγκλητο».

14. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής: «Ένας φοιτητής µπορεί να διακόψει τις σπουδές του µετά την επιτυχή παρακολούθηση µιας ή περισσότερων ΘΕ και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, παρακολουθώντας την επόµενη ΘΕ.»

15. «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου ΠΣ και της διπλωματικής εργασίας, αποφοιτά από το ΠΣ χωρίς άλλους περιορισμούς.»

16. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: «2.foititikanea

α) Το ΕΑΠ αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές:

(α) Κοινωνικών Επιστηµών,

(β) Ανθρωπιστικών Σπουδών,

(γ) Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας,

(δ) Εφαρµοσµένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται Σχολές του ΕΑΠ, κατά τις κείµενες διατάξεις περί ΑΕΙ.

β) Οι Σχολές παρέχουν προγράµµατα σπουδών. Κάθε πρόγραµµα σπουδών συγκροτείται από συνδυασµούς ΘΕ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, µπορούν να δηµιουργούνται, να καταργούνται, να µετονοµάζονται ή και να συγχωνεύονται ΘΕ των Σχολών. ∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία µίας ΘΕ µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο σε περισσότερες από µία Σχολές. γ) Τα Προγράµµατα Σπουδών καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο των µαθηµάτων και εντάσσονται οι σχετικές ΘΕ στα αντίστοιχα Προγράµµατα Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσµητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του ΕΑΠ µε το συνδυασµό ΘΕ που ανήκουν σε αυτές.»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr