ΕΑΠ, καθηγητής, παράπονα,καταγγελίες,φοιτητές

ΕΑΠ: Πρόσβαση διδάσκοντος σε αξιολογικές κρίσεις φοιτητών του

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέταξε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να χορηγήσει στην προσφεύγουσα που  είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ το σύνολο ανωνυμοποιημένων σχολίων φοιτητών που αναφέρονται σε αυτήν και υπάρχουν στο σχετικό φάκελο αξιολόγησής της και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σ’ αυτήν προσωπικά και δεν της έχει χορηγηθεί, ενημερώνοντας την Αρχή σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση της ΑΠΠΔ:

Α. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η προσφεύγουσα αναφέρει ότι είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ και στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έτυχε αρνητικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται, κατά κύριο λόγο, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, σε παράπονα και καταγγελίες φοιτητών. Κατόπιν αυτών ζήτησε εγγράφως με επανειλημμένες επιστολές της να της χορηγηθούν (α) τα στοιχεία που αναφέρονται στα παράπονα των φοιτητών, δηλαδή το περιεχόμενο των παραπόνων και η ταυτότητα των παραπονούμενων φοιτητών και (β) κάθε άλλο έγγραφο που βρίσκεται στον υπηρεσιακό της φάκελο και αποτέλεσε στοιχείο αξιολόγησής της. Το ΕΑΠ δεν ικανοποίησε τα ανωτέρω αιτήματα.

Β. Η  Αρχή κάλεσε το ΕΑΠ να αναπτύξει τις απόψεις του για τα καταγγελλόμενα.

Με έγγραφο το ΑΕΠ απάντησε ότι τα παράπονα των φοιτητών του τμήματος στο οποίο δίδασκε η προσφεύγουσα έγιναν καταρχήν προφορικά κατά τη συνήθη διαδικασία προς τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος Σπουδών και προς τον Συντονιστή της Ομάδας ∆ιδακτικού Προσωπικού.

Όπως σχυρίζεται το ΕΑΠ, δεν απαγορεύεται η διατύπωση προφορικών παραπόνων από τους φοιτητές,ενώ επιβάλλεται ο έλεγχος της αληθείας αυτών.

Συνεπώς το ΕΑΠ δεν μπορούσε να χορηγήσει στην προσφεύγουσα οποιοδήποτε έγγραφο περί τούτου.

Η προσφεύγουσα ενημερώθηκε γραπτώς από τον Συντονιστή.

Περαιτέρω το ΕΑΠ ισχυρίζεται ότι τα αναγραφόμενα περί γραπτών αναφορών στο κείμενο-πρακτικά της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών δεν αναφέρονται και στην προσφεύγουσα, αλλά στα λοιπά προσκαλούμενα προς εξηγήσεις-διευκρινίσεις μέλη ΣΕΠ.

Επειδή δε όλοι αναφέρονται σωρευτικά, δημιουργείται η εντύπωση ότι αφορούν και την προσφεύγουσα, ενώ, όπως ισχυρίζεται το ΕΑΠ, αυτό δεν συμβαίνει όπως έχει διευκρινιστεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν στην προσφεύγουσα.

Για τον λόγο αυτό δεν της χορηγήθηκαν αντίγραφα αναφορών, καθόσον ουδέποτε υποβλήθηκαν εγγράφως.

Το ΕΑΠ αναφέρει ότι η βαθμολόγηση της προσφεύγουσας από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνον στα κριτήρια που είχε θέσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή για όλα τα μέλη ΣΕΠ, όπως προκύπτει από τα οικεία πρακτικά και στη διαμόρφωση της βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψη η κρίση των φοιτητών, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ανώνυμη αξιολόγηση.

Με το ανωτέρω έγγραφο το ΕΑΠ διαβίβασε ως συνημμένα (α) τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, (β) την αξιολόγηση του συντονιστή και (γ) σχόλια φοιτητών τα οποία αποτελούν απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των διδασκόντων και μελών ΣΕΠ, που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 2552/97.

Τα σχόλια αυτά προέρχονται από εκτύπωση της σχετικής σελίδας του ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των καθηγητών.

Γ. Η  προσφεύγουσα, προκειμένου να υποστηρίξει την καταγγελία της, απέστειλε στην Αρχή (α) τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΑΠ προς τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ σχετικά με την ένσταση που είχε υποβάλει η προσφεύγουσα αναφορικά με την αξιολόγησή της, (β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία της βαθμολογίας του Συντονιστή, (γ) την ένσταση που υπέβαλε η προσφεύγουσα προς το ΕΑΠ και (δ) αντίγραφα ηλεκτρονικών μηνυμάτων που απέστειλαν προς το ΕΑΠ 19 από τους 25 φοιτητές του Τμήματός της με ευμενή σχόλια για την προσφεύγουσα.

Στο έγγραφο των απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας γίνεται αναφορά στα πρακτικά  της Επιτροπής Σπουδών που αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών «...» όπου αναφέρεται ότι προσκλήθηκαν πέντε (5) μέλη ΣΕΠ, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με γραπτές επώνυμες αναφορές φοιτητών για μη τήρηση του Κανονισμού Σπουδών του ΕΑΠ. Πλην όμως πρέπει να γίνει δεκτό ότι το έγγραφο αυτό αναφέρεται, όπως ισχυρίζεται και το ΕΑΠ στις απόψεις που υπέβαλε ενώπιον της Αρχής, σωρευτικά στα πέντε μέλη του ΣΕΠ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει συγκεκριμένα ότι μεταξύ των επώνυμων αναφορών των φοιτητών υπήρξαν τέτοιες και για την προσφεύγουσα.

Η απόφαση αναρτήθηκε από την ΑΠΠΔ στον ιστότοπό της. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr