Ο Υπουργός Παιδείας για δίδακτρα, πάσο, επαγγελματικά δικαιώματα στο ΕΑΠ

Ο Υπουργός Παιδείας για δίδακτρα, πάσο, επαγγελματικά δικαιώματα στο ΕΑΠ

Απάντηση σχετικά με το ζήτημα της μείωσης διδάκτρων

Απάντηση σχετικά με το ζήτημα της μείωσης διδάκτρων, τη χορήγηση πάσο για τις μετακινήσεις, τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και τη δυνατότητα ένταξης σε εκπαιδευτικό  κλάδο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έδωσε ο Αριστείδης Μπαλτάς.

Αν είσαι Φοιτητής του ΕΑΠ και θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για τα πιο σημαντικά νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ 

Όσον αφορά το ΠΑΣΟ ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά θέματα όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.α.

Για τα Δίδακτρα, υπενθύμισε τις μειώσεις οι οποίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής συμμετοχής με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα.

Για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων των Προγραμμάτων του Ε.Α.Π ανέφερε ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη.

Συγκεκριμένα:

Για το ΠΑΣΟ

Σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ΠΑΣΟ στους φοιτητές του Ε.Α.Π., με βάση την υττ'αριθμ. 99/01 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδόθηκε μετά από ερώτημα του ΥΠΕΠΘ, δε χορηγείται στους εν λόγω φοιτητές το δελτίο ταυτότητας μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες (πάσο) και άλλες διευκολύνσεις, με το σκεπτικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαφοροποιεί το ΕΑΠ από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και επειδή στο ΕΑΠ δεν παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση από το Κράτος, το οποίο δεν υποχρεούται στη δωρεάν δια βίου εκπαίδευση των Ελλήνων φοιτητών. Με βάση αυτά οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά θέματα όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά.

Για τα Δίδακτρα

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. πρωτ. 471/11-05-2015 προαναφερόμενο έγγραφο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προέβη σε μείωση, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (κατά 22% για τα προπτυχιακά προγράμματα και κατά 18% για τα μεταπτυχιακά) της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών. Επιπλέον, κατόπιν συμφωνίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, παρέχει (από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής συμμετοχής με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα (visa ή mastercard που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα) μέχρι και σε πέντε άτοκες δόσεις. Επιπλέον, με σχετικές αποφάσεις της

Διοικούσας Επιτροπής, δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής καταβολής για όσους δεν κατέχουν πιστωτική κάρτα.

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων των Προγραμμάτων του Ε.Α.Π., στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. Με βάση τις διατάξεις του προϊσχύοντος θεσμικού πλαισίου, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία είχε εκδοθεί το π.δ. 66/2009 (Α'89) για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Προγραμμάτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός»

Για την ένταξη στον εκπαιδευτικό κλάδο

Αναφορικά με την ένταξη των αποφοίτων των πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των σχολών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο καθορίζονται από το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 1566/1985 (167 Α') «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα πτυχία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που επί της παρούσης αποτελούν προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο αναφέρονται ρητώς στο Παράρτημα II της υπ' αριθμ. 118102/Δ1 /25-7-2014 εγκυκλίου πρόσκλησης των υποψηφίων αναπληρωτών (ΑΔΑ:Β3Ξ69-ΣΦΤ).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141 Α') με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί κλάδοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κατανέμονται σε ειδικότερους κλάδους, να συγχωνεύονται η να ιδρύονται νέοι κλάδοι αυτών, ανάλογα με τα μεταβαλλόμενα γνωστικά αντικείμενα ή τη μετονομασία ή την ίδρυση νέων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και να καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού σε κάθε κλάδο.

Επιπροσθέτως, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118Α 724-05-2011), γνωμοδοτεί για τα θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ένταξη αποφοίτων Τμημάτων Γ/θμιας Εκπ/σης σε κλάδους εκπ/κών, κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών και ύστερα από αίτηση ένταξης εκ μέρους του οικείου Τμήματος.

Ως εκ τούτου, για την ένταξη των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε συγκεκριμένο κλάδο και ειδικότητα και τη δυνατότητα διορισμού ή/και πρόσληψής τους σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ύστερα από θετική εισήγηση του ΙΕΠ, η οποία συνιστά ουσιώδη τύπο της σχετικής διαδικασίας. (Γνωμ. 119/2014 ΣτΕ).

Σε σχέση με την αυτοδυναμία του ΕΑΠ

Αναφορικά με την αυτοδυναμία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τη διάταξη της παρ. 6 β του άρθρου 37 του ν. 4186/2013 καταργήθηκε η τεθείσα από την περίπτωση IV της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ίσχυσε, προϋπόθεση του διορισμού ενός τουλάχιστον μέλλους ΔΕΠ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε αυτοδύναμη ή μη Σχολή του άνω Πανεπιστημίου. Διαμορφώθηκε ως εκ τούτου, η απαιτούμενη για την αυτοδυνάμηση του Ιδρύματος συνθήκη, αφού είχαν ήδη πληρωθεί οι άλλες τρεις τεθείσες από τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προϋποθέσεις της ύπαρξης δύο τουλάχιστον αυτοδύναμων Σχολών, του διορισμού τουλάχιστον τριών μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή και του διορισμού του Προϊσταμένου των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του Ιδρύματος όσον αφορά την ακαδημαϊκή του δομή (αφού οι Σχολές του δε συγκροτούνται από τμήματα αλλά οργανώνουν προγράμματα σπουδών) και την διοίκησή του, αλλά και το γεγονός ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται ειδικότερη διαδικασία για το εν λόγω Ίδρυμα, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εξετάζει το ως άνω θέμα καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιλεγεί και να ακολουθηθεί η πλέον πρόσφορη για το Ίδρυμα διαδικασία με γνώμονα την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr