Η εισήγηση των Κοσμητόρων του ΕΑΠ προς τον Υπουργό για την Στρατηγική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Οι Κοσμήτορες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αντώνης Λιοναράκης, Αθανάσιος Μιχιώτης, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και ο Εκπρόσωπος των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αυγουστίνος Δημητράς, απέστειλαν στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρηκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου την παρακάτω εισήγηση, για την Στρατηγική Ανάπτυξη του ΕΑΠ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΑΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

Η Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι:  

  • να παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση προς όλους, αναπτύσσοντας μαθησιακά περιβάλλοντα και κοινότητες μάθησης, από τη μια, και αξιοποιώντας κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό, από την άλλη,
  • να προάγει την επιστημονική έρευνα,
  • να αναπτύσσει και να εφαρμόζει τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες και μεθοδολογίες στο πεδίο μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

Το Ε.Α.Π. είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα:

  • που δομεί τη λειτουργία του στη βάση θεσπισμένων καινοτόμων ανεξάρτητων Μονάδων εξειδικευμένων στις ανάγκες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σύγχρονου πεδίου της δια βίου μάθησης:

○ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας,
○ Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης,
○ Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, για τη διαρκή
υποστήριξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
○ Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης.

  • που παρέχει αναγνωρισμένη ανοικτή πανεπιστημιακή εκπαίδευση (χωρίς εξετάσεις εισαγωγής),
  • με φοιτητές σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και το εξωτερικό,
  • με φοιτητικο-κεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης,
  • με τη μεγαλύτερη διείσδυση και απήχηση σε παραγωγικές τάξεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2019-2022

1. Ανοικτότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο ανοικτό σε ποικίλες ηλικίες και ανάγκες, ανοικτό σε επίπεδο χώρου και μαθησιακών προσδοκιών.

2. Αριστεία στην έρευνα, στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στις Σχολές του Ε.Α.Π.

3. Διατήρηση της Αριστείας στην προσφορά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πρωτοπορία του Ε.Α.Π. στη μετάβαση στην ψηφιακή μάθηση.

4. Διαρκής και προσωποποιημένη υποστήριξη των φοιτητών του για την επίτευξη των στόχων τους.

5. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στη γνώση. Ενίσχυση κοινωνικής κινητικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

6. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2019-2022

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:

1. Ανοικτότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο ανοικτό σε ποικίλες ηλικίες και ανάγκες, ανοικτό σε επίπεδο χώρου και μαθησιακών προσδοκιών.

1.1. Ανάπτυξη και προσφορά υψηλής στάθμης καλά σχεδιασμένων νέων προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

1.2. Στοχευμένη προσφορά υφιστάμενων και νέων προγραμμάτων σπουδών σε πληθυσμούς εκτός Ελλάδος (ενδεικτικά: Έλληνες διασποράς, βαλκανικές και μεσογειακές χώρες, Κίνα, Ρωσία).

1.3. Από κοινού προσφορά προγραμμάτων σπουδών, γνωστικών αντικειμένων ή σχεδιασμός δράσεων με άλλα ΑΕΙ της χώρας.

1.4. Από κοινού προσφορά προγραμμάτων σπουδών με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή εξ αποστάσεως πανεπιστήμια, αξιοποιώντας τη συνεργασία μας με κοινοπραξίες, όπως η EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), της οποίας το Ε.Α.Π. αποτελεί μέλος.

1.5. Δημιουργία νέων σύντομων προγραμμάτων σε επιλεγμένα αντικείμενα επιστημονικής και επαγγελματικής αιχμής.

1.6. Ανάπτυξη και παροχή επιλεγμένων εκπαιδευτικών πόρων ανοικτών στην κοινωνία.

1.7. Επικοινωνία της ιδέας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε διευρυμένες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, με προγραμματισμό εκδηλώσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες (ενδεικτικά, open day).

1.8. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους πτυχιούχους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών μας.

1.9. Υποτροφίες αριστείας και παροχές-οικονομικές διευκολύνσεις για φοιτητές/ήτριες και ευάλωτες ομάδες.

Αριστεία στην έρευνα, στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στις Σχολές του Ε.Α.Π.

2.1. Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων του Ε.Α.Π. με διάθεση πόρων: επιστημονικό προσωπικό, εξοπλισμό, κ.λπ.

2.2. Θεσμοθέτηση της ετήσιας χρήσης ποσοστού των εσόδων του Ε.Α.Π. για ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας.

2.3. Ενίσχυση/αύξηση ακαδημαϊκού προσωπικού (5 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ ανά Σχολή), προσέλκυση καθηγητών από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα (της Ελλάδας ή του εξωτερικού), σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των Σχολών.

2.4. Προσέλκυση νέων και υψηλής ποιότητας ερευνητών, μέσω εθνικών/διεθνών προκηρύξεων.

2.5. Θέσπιση υποτροφιών αριστείας (π.χ. βοηθών ερευνητών από μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά την έννοια του research assistant), με αντισταθμιστική αμοιβή.

2.6. Διεύρυνση και συστηματοποίηση των υπαρχουσών συνεργασιών με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας, με επιστημονικούς συλλόγους, επιμελητήρια, δήμους, κ.λπ.

2.7. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. (διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, οργάνωση δράσεων επικοινωνίας της επιστήμης στο ευρύ κοινό).

3. Διατήρηση της Αριστείας στην προσφορά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πρωτοπορία του Ε.Α.Π. ως προς τη μετάβαση στην ψηφιακή μάθηση.

3.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπης πλατφόρμας διάθεσης Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses, MOOC) συμβατών με τα διεθνή πρότυπα.

3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αποθετηρίων και περιεχομένου ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources, OER) συμβατών με τα διεθνή πρότυπα.

3.3. Ανάληψη πρωτοβουλίας και συμμετοχής στις εθνικές (π.χ. Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, open courses/open delos) και διεθνείς δράσεις (π.χ. OpenupEd).

3.4. Εστιασμένες επενδύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

3.5. Δημιουργία απαραίτητων υποδομών ανάπτυξης υλικού με επέκταση, εκσυγχρονισμό και στελέχωση των υφιστάμενων υποδομών του Ε.Α.Π. για την παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

3.6. Επέκταση και εκσυγχρονισμός των ψηφιακών χώρων μάθησης και επικοινωνίας, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, με εφαρμογή μεθοδολογιών αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων, για την πολυδιάστατη ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π.

3.7. Θεσμοθέτηση της ετήσιας χρήσης εύλογου ποσοστού των εσόδων του Ε.Α.Π. για επικαιροποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

3.8. Συνεχής επιμόρφωση ακαδημαϊκού προσωπικού στην αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και τεχνολογιών.

3.9. Αξιοποίηση και ενδυνάμωση των δομών του Ε.Α.Π. για τη βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μέσων, με διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης προγραμμάτων, διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού υλικού.

4. Διαρκής και προσωποποιημένη υποστήριξη των φοιτητών του Ε.Α.Π. για την επίτευξη των στόχων τους.

4.1. Ενίσχυση της προσωποποιημένης κάλυψης μαθησιακών αναγκών των φοιτητών για την ομαλή εκπαιδευτική τους πορεία και επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο (π.χ. ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης).

4.2. Καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επιστημονικής τεχνογραφίας.

4.3. Ορθολογικός σχεδιασμός της λειτουργίας των Παραρτημάτων του Ε.Α.Π.

4.4. Αναβάθμιση της εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. και διεύρυνση των εκπαιδευτικών υποστηρικτών υπηρεσιών.

4.5. Ενίσχυση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής στήριξης φοιτητών.

4.6. Θεσμοθέτηση συμβουλευτικής υπηρεσίας για ακαδημαϊκό προσανατολισμό φοιτητών και υποψηφίων φοιτητών.

4.7. Διασύνδεση με αποφοίτους του Ε.Α.Π.

5. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στη γνώση. Ενίσχυση κοινωνικής κινητικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

5.1. Οικονομική υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων μέσω υποτροφιών.

5.2. Μέριμνα για ομαλή πορεία εκπαίδευσης σε πληθυσμούς κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, φυλακισμένοι).

6. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π.

6.1. Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ε.Α.Π. Εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών στο πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου (π.χ. μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, ανταποδοτικότητας, σε βάθος 5-ετίας).

6.2. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας διοικητικού μηχανισμού και υποδομών (π.χ. αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα ακαδημαϊκών και διοικητικών δραστηριοτήτων).

6.3. Συνεχής επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού.

6.4. Αυτοδιοίκηση του Ε.Α.Π. με προσήλωση στην υλοποίηση της αποστολής του και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

Εκ μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ

Αντώνης Λιοναράκης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αθανάσιος Μιχιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Αυγουστίνος Δημητράς, Εκπρόσωπος των καθηγητών του ΕΑΠ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr