ΕΑΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Νέο Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι η προκήρυξη του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος στη «Δημόσια Διοίκηση», θα ξεκίνησαν οι αιτήσεις.

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Δημόσια Διοίκηση» είναι ένα Πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με την πεποίθηση ότι ο Δημόσιος Τομέας θα βελτιωθεί, παρέχοντας στους δημόσιους υπαλλήλους Πανεπιστημιακές γνώσεις στον κλάδο τους.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

Σκοπός - Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση».

Γενικές Πληροφορίες

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

- προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης

- προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί

- εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης

- αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας

- ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται

- χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - ManagementandAdministration

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Προσφερόμενες θέσεις: 1.000 (500* ανά εξάμηνο εισαγωγής)

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

* 100 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.

Επιχορήγηση κόστους συμμετοχής

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τακτικοί πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετία από το διορισμό τους και υπηρετούν: α) σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, β) σε Ανεξάρτητες Αρχές, γ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, δ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ε) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δύναται να υπάρξει επιχορήγηση του κόστους συμμετοχής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν. 4369/2016, άρθρο 42).

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης χρηματοδοτεί την οικονομική συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σπουδών. Η χρηματοδότηση δίδεται μέσα στο σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών, για τριάντα (30) συμμετέχοντες υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που προέρχονται από το δημόσιο τομέα όπως αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι σημείωσαν την καλύτερη επίδοση (δηλαδή με μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας) στις Θεματικές Ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.

Διάρθρωση / Θ.Ε.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστη.  

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

Α’ Έτος Σπουδών

1ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ11  Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

ΔΗΔ12  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΗΔ13  Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

2ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ21  Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΗΔ23  Βασικές Αρχές Διοίκησης

Β’ Έτος Σπουδών

3ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ31  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

ΔΗΔ33  Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους

4ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ43  Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Γ’ Έτος Σπουδών

5ο Εξάμηνο

ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες

ΔΗΔ52  Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων

6ο Εξάμηνο

ΔΗΔ61  Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα

ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση

Δ’ Έτος Σπουδών

7ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ71  Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί

ΔΗΔ72  Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική  και Οικονομική  Διάσταση

ΔΗΔ73  Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

8ο  Εξάμηνο

ΔΗΔ81  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΔΗΔ82  Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος

ΔΗΔ83  Διοίκηση της Ποιότητας

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής. Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του προγράμματος.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αυγουστίνος Δημητράς, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθανάσιος Γκιούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Μιχαήλ Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr