Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμβάλει στην αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΜΠ συμβάλει στην  αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας

«Η συµβολή του ΕΜΠ στην αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας»

Η κατάρρευση του γεφυριού της Πλάκας ήταν ένα πραγµατικό σοκ για την κοινωνία της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Το γεφύρι της Πλάκας διαθέτει εµβληµατικό χαρακτήρα, ο οποίος διαµορφώνεται από τη θέση του, σε ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους πάνω από έναν ορµητικό ποταµό, από την τεχνική του αρτιότητα αλλά και από την ιστορία του.

Πάνδηµη υπήρξε η απαίτηση για την άµεση και άρτια αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας. Από την πρώτη στιγµή, το Ε.Μ.Π., το οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσµούς µε την Ήπειρο, πατρίδα των ιδρυτών και µεγάλων ευεργετών του, διέθεσε το επιστηµονικό δυναµικό του στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας.

Μια µεγάλη οµάδα καθηγητών, ειδικοί επιστήµονες τόσο σε θέµατα αναστήλωσης µνηµείων όσο και διαφόρων άλλων επιστηµονικών τοµέων απαραίτητων για το περίπλοκο τεχνικό αυτό εγχείρηµα, ανέλαβε δράση µε στόχο την πρότυπη αποκατάσταση του Γεφυριού. Πολύτιµη υπήρξε, επίσης, η συµβολή δεκάδων ερευνητών του Ε.Μ.Π.

Η όλη προσπάθεια αποτελεί ένα εξέχον παράδειγµα διεπιστηµονικής προσέγγισης ενός σύνθετου τεχνικού προβλήµατος. Η Οµάδα γρήγορα ανέπτυξε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας για την αντιµετώπιση µιας κατάστασης σοβαρής και σύνθετης, συνεργάστηκε αρµονικά και µε υψηλή αποτελεσµατικότητα.

Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμβάλει στην  αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης της συµβολής του Ε.Μ.Π. στην υπόθεση της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας. Πιο συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της αναστήλωσης και ο σχεδιασµός των απαραίτητων έργων, σηµαντικές πληροφορίες για τον αρχικό τρόπο κατασκευής, ο τρόπος ανάκτησης της ακριβούς µορφής του Γεφυριού, η κατεύθυνση των έργων θεµελίωσης, η αντισεισµική προστασία, οι υδρολογικές και υδραυλικές παράµετροι της αναστήλωσης, η προµελέτη του ικριώµατος, θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνου και άλλα κρίσιµα θέµατα που θεµελιώνουν έναν ασφαλή δρόµο για την επιτυχή αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας.

Το Ε.Μ.Π. µε το επιστηµονικό του δυναµικό και την τεχνογνωσία του προσφέρεται να παρακολουθεί από κοντά τις διαδικασίες µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. Η πρωτοβουλία για τις διαδικασίες αυτές ανήκει φυσικά στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.