ΕΜΠ: Στα 533€ ανά φοιτητή η μηνιαία αποζημίωση για την πρακτική άσκηση

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠ: Στα 533€ ανά φοιτητή η μηνιαία αποζημίωση για την πρακτική άσκηση

Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας μικρότερης του μήνα, το καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται συνολικά για όλες τις Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) οκτακόσιες εξήντα επτά (867) θέσεις πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης χιλίων τριακοσίων εννέα (1.309) μηνών για τους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση, για το έτος 2024 σε ιδιωτικούς και σε εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται μηνιαία αποζημίωση ύψους πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ (533 €) ανά φοιτητή, περιλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς του ΕΦΚΑ, για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Ελλάδος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας μικρότερης του μήνα, το καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα

Επίσης ορίστηκε εφάπαξ αποζημίωση ύψους εκατόν είκοσι επτά ευρώ (127 €) για τη σύνταξη έκθεσης αναφοράς πεπραγμένων, η οποία θα γίνει μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Η αποζημίωση αυτή θα χορηγείται μόνο σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο έλαβε χώρα η πρακτική άσκηση.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.