ΕΜΠ: Προκήρυξη εκλογών για το Συμβούλιο Διοίκησης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠ: Προκήρυξη εκλογών για το Συμβούλιο Διοίκησης

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για τα εσωτερικά μέλη, ορίστηκε η 16η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022 ανακοίνωσε ο πρύτανης του ιδρύματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (για τα εσωτερικά μέλη) ορίζεται η 13η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 6η Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο.

Σημειώνουμε ότι τα 5 εξωτερικά μέλη  θα εκλεγούν από τα 6 εσωτερικά -εφόσον δε «σκαλώσει» η διαδικασία όπως συνέβη ως τώρα σε 3 ΑΕΙ. Επίσης δεν είναι λίγοι οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές που αντιδρούν στη διαδικασία αυτή. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2027. Ανάλογες προσκλήσεις αναμένεται να εκδώσει το επόμενο διάστημα και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για τα εσωτερικά μέλη, ορίστηκε η 16η Μαΐου 2023 , ημέρα Τρίτη.

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 23η Μαΐου 2023 , ημέρα Τρίτη και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά μέλη, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την .παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και, σε κάθε περίπτωση, να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (για εξωτερικά μέλη) ορίζεται η 17η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 3:00 μ.μ.. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.

Δείτε τις προκηρύξεις:

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.