Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων Διδασκόντων στο ΕΜΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022)

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 29/11/2022) έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022/τ.Α΄), την με αριθμ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ)

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) υπουργική απόφαση, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/1-11-2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. και την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/οικ.17187/27-10-2022 (αρ.πρωτ. ΕΜΠ 55138/4-11-2022) απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/06) του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης δύο (2) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής:


1. Μία θέση (1) εντεταλμένου διδάσκοντα, με θητεία πέντε (5) ανθρωπομηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική-Θεμελιώσεις», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Εδαφομηχανική Ι (4ο εξ.), (β) Θεμελιώσεις (6ο εξ.), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

2. Μία θέση (1) εντεταλμένου διδάσκοντα, με θητεία πέντε (5) ανθρωπομηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή και Αξιολόγηση Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Κατασκευή Οδών (6ο εξάμηνο), (β) Αξιολόγηση και Συντήρηση Οδοστρωμάτων (8ο εξάμηνο), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Το κόστος της πρόσληψης θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της Προκήρυξης στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Σχολής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
  4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141)
  5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν και το διδακτικό και τεχνολογικό έργο σε συναφές αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 3451 (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr