ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015: Ανακοινώθηκαν οι Προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά για τους φοιτητές του ΕΜΠ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015: Ανακοινώθηκαν οι Προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά για τους φοιτητές του ΕΜΠ. Έχουν ως εξής: 

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου* (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης) .

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή φοίτησης


Στο πιστοποιητικό το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους βεβαιώνεται ότι:

Ι) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων, του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων ΙΙ) η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής

Για τους πρωτοετείς φοιτητές, χορηγείται αντίστοιχο πιστοποιητικό χωρίς τον περιορισμό επιτυχίας σε μαθήματα.

Διαβάστε Επίσης: Υποτροφίες 2015 σε φοιτητές του ΕΜΠ από το Κληροδότημα Κρητικού 

3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους. Το απαιτούμενο εκκαθαριστικό, είναι αυτό του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα χρήσης 2014). Εάν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο (π.χ. ελέγχου από την Εφορία) δεν έχει εκτυπωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του ιδίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Εάν δικαιούχος είναι ο φοιτητής (επειδή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό του γονέα του, από το οποίο θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος αυτού.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαθέτει Α.Φ.Μ. αλλά δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση και Ε9, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι το οικονομικό έτος 2015, δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και Ε9, επειδή δεν ήταν υπόχρεος υποβολής.

Για τη λήψη του στεγαστικού επιδόματος το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) € για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. (επίδομα ανεργίας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται).

Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Φορολογική Βεβαίωση, με τα εισοδήματα έτους 2014 και των δυο γονέων, από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για τους φοιτητές της Κύπρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως προστατευομένων μελών.

Οι Αλλοδαποί φοιτητές αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές).

4. Αντίγραφα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) εκτυπωμένων από το TAXISNET οικονομικού έτους 2015, που απεικονίζουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση υποβολής εντύπων Ε9 για προηγούμενα έτη από το τελευταίο έτος (2015), συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης. Στην περίπτωση που κάποια μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία πρέπει να τυπώνεται η μηδενική τους κατάσταση και να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων. Συνολικά αθροίζονται τα τ.μ. των κατοικιών του φοιτητή και των γονέων του και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. (με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/1997). Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα στην υψηλή κυριότητα. Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων ( 3.000) κατοίκων, απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των κατοίκων από το δήμο ή την κοινότητα.

Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν (κατοικίες) σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας φοιτητή (χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή)

7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου που να δηλώνει: « δεν έχω εισπράξει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, για το ίδιο έτος ( δηλ. ακαδ. έτος 2014-2015), άλλη φορά» .

8. Απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για μισθώσεις μετά την 1/1/2014 ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας φοιτητή, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για παλαιότερα μισθωτήρια, κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας η που νοικιάζουν οι γονείς και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο φοιτητής. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο

9. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού (σε μορφή ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου. (Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού).

Τα δικαιολογητικά (πλην των αντιγράφων που εκδίδονται από το Ηλ. Σύστημα) που προσκομίζονται σε φωτοτυπίες, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι πρόκειται για ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα.

*Δικαιούχος θεωρείται:

Ο γονέας, στο εκκαθαριστικό του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως προστατευόμενο μέλος

Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω

κατηγορίες:

α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού γ) είναι Αλλοδαπός από χώρες της ΕΕ δ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών

ε) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι:

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής στην οποία φοιτά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή από τη Σχολή.

Επίσης χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο.

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - (Θωμαίδειο Κτίριο) καθημερινά κατά τις ώρες 9.30'-13.30'

Μετά το υπ. αριθμ. Φ5/8993/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr