Πρόσκληση για 12 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόσκληση για 12 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θέσεις Εργασίας Πανεπιστήμια: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων».

Πρόσκληση για την την πλήρωση «12» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Περιβαλλοντικής υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων» (MIS 5124303) δημοσιοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι για κάθε θέση. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08-03-2022

ΑΜΟΙΒΕΣ

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται:

Για τη θέση με κωδικό 1
(Υπ. Διδάκτωρ Γεωπληροφορικής-Διαχείριση Περιβάλλοντος): 49.000

Για τη θέση με κωδικό 2
(Ερευνητής Γεωπληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων/ Μεταδιδάκτορας): 65.800

Για τη θέση με κωδικό 3
(Ερευνητής Γεωπληροφορικής): 49.000

Για τη θέση με κωδικό 4
(Ερευνητής Γεωπληροφορικής): 49.000

Για τη θέση με κωδικό 5
(Ερευνητής Γεωπληροφορικής): 49.000

Για τη θέση με κωδικό 6
(Πολιτικός Μηχανικός, MSc Διαχείριση Υδατικών πόρων με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων): 22.750

Για τη θέση με κωδικό 7
(Πολ. Μηχανικός ή ΑΤΜ-Μηχανικός Γεωπληροφορικής ή Μηχανικός Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην Ανάλυση και Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων, Μεταδιδακτορας): 32.900 

Για τη θέση με κωδικό 8
(Μαθηματικός - Υπ. Διδάκτορας με ειδίκευση στην ανάλυση Αβεβαιότητας και Ανθεκτικότητας με Μοντελοποίηση Δυναμικής Συστημάτων): 22.750

Για τη θέση με κωδικό 9
(Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Πολιτικός Μηχανικός ή ΑΤΜ-ΜΓ / Μεταδιδάκτορας): 30.550

Για τη θέση με κωδικό 10
(ΠΕ με εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού): 18.200

Για τη θέση με κωδικό 11
(ΔΕ με εμπειρία στη δημιουργική ανάπτυξη και σχεδίαση περιεχομένου): 6.847,80

Για τη θέση με κωδικό 12
(ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός): 39.200

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr