Το ΕΜΠ προκήρυξε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (2021)

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΜΠ προκήρυξε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (2021)

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρίασή της, της 05/05/2021 προκήρυξε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) 2021 (https://peve.elke.ntua.gr/). Το ΠΕΒΕ 2021 έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς επανεκκίνησης της δράσης μέσω του ΠΕΒΕ 2020.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Α. Μπουντουβής, σημειώνει ότι το ΕΜΠ συνεισφέρει εξ ιδίων πόρων στη χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας, ενισχύοντας την αξιοποίηση του πολύτιμου ερευνητικού δυναμικού του, ειδικά τους νέους ερευνητές. Η Βασική Έρευνα είναι το διερευνητικό μέρος της εφαρμοσμένης/τεχνολογικής έρευνας και επομένως είναι απαραίτητη για την καινοτομία. Και οι δύο τύποι έρευνας είναι αναπόσπαστα μέρη της ίδιας δημιουργικής και αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθηγητή Ι. Χατζηγεωργίου το ΠΕΒΕ 2021 θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση 20 ερευνητικών έργων με διετή διάρκεια. Το ύψος της χρηματοδότησης θα ανέλθει στο ποσό των 360.000€ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) του ΕΜΠ αποβλέπει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ. Ο σκοπός του ΠΕΒΕ είναι:

  • Η ενίσχυση και ενδυνάμωση της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ. Ως βασική έρευνα νοείται κάθε παρατηρησιακή, θεωρητική ή πειραματική εργασία, της οποίας το πρωταρχικό κίνητρο είναι η απόκτηση νέας γνώσης, χωρίς να αποβλέπει σε άμεση εφαρμογή ή πρακτική χρήση.
  • Η ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού και η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς Βασικής Έρευνας.
  • Η κατάρτιση και επιμόρφωση Νέων Ερευνητών σε τομείς που ενδιαφέρουν την επιστημονική κοινότητα και προσφέρονται για Βασική Έρευνα, ώστε να αυξηθεί το αξιοποιήσιμο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς αυτούς και να ενθαρρυνθεί η ενασχόλησή του με την έρευνα.
  • Η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ που ασχολούνται με τη Βασική Έρευνα και ο προσανατολισμός άλλων ερευνητών σε θέματα που συμβάλλουν σε αυτή.
  • Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ.
  • Η χρηματοδότηση και υποστήριξη της Βασικής Έρευνας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η οποία δεν είναι εύκολο να επιτύχει άλλες μορφές χρηματοδότησης, εξαιτίας του βασικού προσανατολισμού της.
  • Η ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου από τη χώρα μας.
  • Η επίτευξη ερευνητικών αποτελεσμάτων Βασικής Έρευνας σε ανακοινώσιμη και δημοσιεύσιμη μορφή.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.