Η απόφαση της 21ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου [5/12]

Ο εισηγητής κ. Ι. Κ. Γκόλιας, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα μέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος.

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 1 ου . θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν.

Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. μετά τη συνεχιζόμενη αδράνεια στα θέματα διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος παρά τις πολλαπλές διαβεβαιώσεις της Πολιτείας περί του αντιθέτου.


Αποφασίζει:

Διαπιστώνει την αδυναμία αντιμετώπισης των θεμάτων της καθημερινότητας του Ε.Μ.Π. μετά τη δραματική μείωση των διοικητικών υπαλλήλων σε 260 από 878, δηλαδή μείωση κατά 70%, λόγω κυρίως του μέτρου της διαθεσιμότητας αλλά και των συνταξιοδοτήσεων.

Επισημαίνει ότι η όποια καθυστέρηση αφ’ ενός πλήττει καθοριστικά την δυνατότητα λειτουργίας του Ιδρύματος, ιδιαίτερα μετά και την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των νεοεισαγόμενων φοιτητών, αφ’ ετέρου παρατείνει το αίσθημα αβεβαιότητας των εργαζομένων που συμπληρώνουν πλέον 15 μήνες σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Υπενθυμίζει ότι η έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αύγουστο του 2014 ανέδειξε την σημαντική διοικητική υποστελέχωση του Ε.Μ.Π. ιδιαίτερα, αλλά και των άλλων Πανεπιστημίων γενικότερα, καταδεικνύοντας ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας υπήρξε άστοχο και ότι δεν πρέπει να γίνει καμία απόλυση στα Πανεπιστήμια.

Ζητά την άμεση υλοποίηση της θέσης που διατυπώθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις από την πλευρά του Υπουργείου για άμεση ανάκληση/τροποποίηση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ώστε να δοθεί τέλος στο καθεστώς διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ και να αποκατασταθεί η δυνατότητα λειτουργίας του.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr