Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από την Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από την Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων, στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, στις επιστημονικές περιοχές:

  • «Συντακτική ανάλυση της δομής και της εξέλιξης του χώρου (space syntax analysis)»
  • «Υποδείγματα χωροθέτησης – κατανομής – δρομολόγησης (location – allocation – routing models)»

Η περίοδος υ


Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

ποβολής αιτήσεων είναι: 06/06/2018 έως 20/06/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Γενική Συνέλευση στις 24/5/2018, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, στις επιστημονικές περιοχές:

1. «Συντακτική ανάλυση της δομής και της εξέλιξης του χώρου (space syntax analysis)»

2. «Υποδείγματα χωροθέτησης – κατανομής – δρομολόγησης (location – allocation – routing models»

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων θα πρέπει υποχρεωτικά:

α. να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με την περιοχή της προκήρυξης

β. να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα

γ. να αποδεχθούν το αντικείμενο διδακτορικής διατριβής μέσα στην περιοχή που έχει προκηρυχθεί

δ. να έχουν γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής να υποβάλουν στην Γραμματεία της Σχολής σχετική αίτηση, συνοδευμένη και από τα κατωτέρωδικαιολογητικά τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία της επιλογής:

1. αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία

2. βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνονται οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου, οι δημοσιεύσεις και οι εργασίες του

3. δύο συστατικές επιστολές

4. ό, τι άλλα θετικά στοιχεία μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Η επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά από πρόταση του Τομέα και εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Σχολής στα τηλ.: 2107722781, 2107722761.

O ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr