Οι Σχολές και τα Τμήματα στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου

(ΝΕΟ) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το σχέδιο νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr τις Σχολές και Τμήματα στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 2 του Νομοσχεδίου με τίτλο «Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» ορίζει τα εξής:

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα ως εξής:

α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες, 

ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,

γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,

δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,

εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,

ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

γγ) Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.

δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,

ββ) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,

γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,

εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,

ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,

ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα,

γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,

δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,

ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,

γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,

δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

2. Σε κάθε Σχολή και Τμήμα συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή τους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

6. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 

Το Σχέδιο Νόμου για το (ΝΕΟ) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr