Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός» (MA in Black Sea Cultural Studies) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής κ. Βασίλης Κ. Γούναρης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλέον του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (σύνολο πενήντα δύο εβδομάδες) για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης η φοίτησης μπορεί να είναι μερική. Στην περίπτωση αυτή τα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών είναι τέσσερα.

Το Π.Μ.Σ. «Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός» (MA in Black Sea Cultural Studies) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, την ιστορία, τη σύγχρονη κατάσταση και γενικά τον πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2014, (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.hum.ihu.edu.gr)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας του επιπέδου Γ2/C2 ( άριστη γνώση)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δύο φωτογραφίες

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία και την Programme Μanager της Σχολής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (τηλ. 2310– 807529, 807527 και 807525).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr