Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθμ. 108/27.6.2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα, με την επιφύλαξη της δημοσιεύσεως σχετικής Υ.Α., ως προς την εισαγωγή φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», διετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Οικονομικών και Ιστορικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχους των A.Τ.Ε.Ι., Τμημάτων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι., συναφών ανά κατεύθυνση επιστημών, προερχόμενους κατά προτίμηση από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, που οδηγεί σε απόκτηση «Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με νομική, οικονομική και ιστορική κατεύθυνση και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, στην Κομοτηνή, τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά

Ι) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας περιέχοντα τουλάχιστον:

1) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Τίτλο σπουδών στις νομικές ή οικονομικές ή ιστορικές επιστήμες ή την επιστήμη διοίκησης και οικονομίας, ημεδαπού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. και συναφών επιστημών.

4)Τεκμήρια εμπράκτου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αντικείμενα του Προγράμματος.

(Σχετικά σεμινάρια, μελέτες, εργασίες, κ. α.)

5)Τεκμήριο γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

6) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

ΙΙ) Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν σαράντα (40), εκτός των νομίμως προβλεπομένων υποτρόφων, με κριτήρια τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και την ύπαρξη, στον μεγαλύτερο βαθμό, των λοιπών κριτηρίων.

ΙΙΙ) Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή διδάκτρων, το ποσό των οποίων ανέρχεται στα 4000 € για πλήρη κύκλο σπουδών, και το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α΄ ταυτόχρονα με την εγγραφή.

Ημερομηνία Υποβολής – Πληροφορίες

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310-39897, από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2014 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου).

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897 και 25310-39840 και στην ιστοσελίδα: www.duth.gr.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr