ΔΠΘ: Ρύθμιση ανώτατου ορίου φοίτησης / Τι προβλέπεται (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΔΠΘ: Ρύθμιση ανώτατου ορίου φοίτησης / Τι προβλέπεται (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ρύθμιση διαδικασιών και θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ρύθμιση διαδικασιών και θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προβλέπει απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Πιο αναλυτικά, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΔΠΘ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των παρ. 2-5 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής, η οποία κοινοποιείται και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Κατ’εξαίρεση υπέρβαση ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αίτησης και ειδικότερα ύπαρξης θεμάτων υγείας που ανάγονται:

α) στο πρόσωπο του φοιτητή ή
β) στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/τρια έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

3. Προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων υγείας η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που οι λόγοι υγείας δεν αφορούν στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας και από πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ή Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης. 

4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης, που υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, καθώς και για τη χρονική διάρκεια της επιπλέον φοίτησης. Περαιτέρω υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκριθεί εκ νέου με την περιγραφόμενη στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι τασσόμενοι από τις σχετικές διατάξεις και την παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις συνημμένες αιτήσεις κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικά την απόφαση:

Άρθρο 1
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των παρ. 2-5 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής, η οποία κοινοποιείται και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Άρθρο 2
Κατ’εξαίρεση υπερβαση ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αίτησης και ειδικότερα ύπαρξης θεμάτων υγείας που ανάγονται:

α) στο πρόσωπο του φοιτητή ή

β) στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/τρια έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

3. Προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων υγείας η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που οι λόγοι υγείας δεν αφορούν στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας και από πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ή Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης, που υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, καθώς και για τη χρονική διάρκεια της επιπλέον φοίτησης. Περαιτέρω υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκριθεί εκ νέου με την περιγραφόμενη στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι τασσόμενοι από τις σχετικές διατάξεις και την παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις συνημμένες αιτήσεις κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Άρθρο 3
Μερική φοίτηση

1. α) Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και

γ) οι φοιτητές/τριες που είναι παράλληλα αθλητές/ τριες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώςμερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών δύνανται, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται (ηλεκτρονικά/με εξουσιοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να εγγράφονται ως φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης ή να εντάσσονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στις ως άνω Γραμματείες, το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων μαθημάτων εγγραφών του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει προς έγκριση τις αιτήσεις στην Κοσμητεία της Σχολής.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου του Τμήματος, όπως αυτή θα ορίζεται με σχετική ανακοίνωση της οικείας Γραμματείας. Ταυτόχρονα με την αίτηση κατατίθενται, ως επισυναπτόμενα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Ειδικότερα:

α) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων και εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη/τριας πρόσφατη καθώς και τα προβλεπόμενα για τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα ένσημα.

β) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών με αναπηρία οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών με αναπηρία, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον των προσκομισθέντων για την εγγραφή τους δικαιολογητικά.

γ) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαπίστωσης αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, ή από το Αθλητικό Σωματείο το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της ΓΓΑ και ο αριθμός αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου), κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξή του σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

ε) Η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

2. Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων α’ και δ’ θα πρέπει να κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εκδίδεται, μετά από εισήγηση του οικείου Τμήματος με συνημμένη σε αυτήν την υποβληθείσα αίτηση και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απόφαση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του ως άνω Τμήματος.

4. Για τους/τις φοιτητές/τριες που εντάσσονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο λογίζεται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν δύναται να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μαθημάτων μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022.

Οι φοιτητές/τριες κατά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν.

5. Φοιτητές/τριες που έχουν τεθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης δύνανται με αίτησή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, να επανέλθουν σε καθεστώς πλήρους φοίτησης οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς της πλήρους φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της οικείας Κοσμητείας, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα του/της αιτούντος/σας.

6. Στα Πιστοποιητικά που χορηγούνται στους/στις φοιτητές/τριες που τελούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης αναγράφεται η σχετική πράξη της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 4
Διακοπή φοίτησης

1. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

2. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματός του/της ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών του οικείου Τμήματος, ηλεκτρονικά/με εξουσιοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ αίτηση διακοπής φοίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα). Η αίτηση διαβιβάζεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών. Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει ενταχθεί σε καθεστώς διακοπής φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

3. Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα διακοπής, καθώς και τους λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.λπ.). Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία αποδεικνύονται οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κ.λπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφονται οι επικαλούμενοι λόγοι και δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

4. Η αίτηση υποβάλλεται:

i. από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο οικείο Τμήμα και

ii. από τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2ου) και άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου (δήλωση μαθημάτων), όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών.

O χρόνος της διακοπής ανατρέχει στην έναρξη του εξαμήνου.

5. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη, αν χορηγείται τμηματικά.

6. Για τη διαπίστωση της διακοπής φοίτησης εκδίδεται, με βάση την υποβληθείσα αίτηση και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, η οποία διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιείται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

7. Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της φοίτησης αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης διακοπής φοίτησης από το οικείο Τμήμα μετά τη λήψη της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, ο/η αιτών/ούσα φοιτητής/τρια υποχρεούται:

α) Να επιστρέψει στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος την ακαδημαϊκή του/της ταυτότητα.

β) Να υποβάλει σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί στον αιτούντα «Βεβαίωση σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, ο/η αιτών/ ούσα υποχρεούται στην επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία του εκδόσαντος τη βεβαίωση Τμήματος και στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι αυτή δεν έχει υποβληθεί σε τρίτο φορέα ή οργανισμό. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία η ως άνω βεβαίωση έχει υποβληθεί, υποχρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή σχετικής προς τούτο υπεύθυνης δήλωσης.

9. Ο/Η φοιτητής/τρια που έχει τεθεί σε καθεστώς διακοπής φοίτησης δύναται με αίτησή του στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να επανέλθει σε καθεστώς κανονικής φοίτησης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας της ανανέωσης των εγγραφών του ακαδημαϊκού εξαμήνου (δήλωση μαθημάτων), όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οπότε είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς της πλήρους φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος του/της αιτούντος/ούσας και κοινοποιείται στην Κοσμητεία της Σχολής. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της διακοπής της φοίτησης, ο/η φοιτητής/ τρια επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της φοιτητικής του/της ιδιότητας.

Άρθρο 5
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 454 του ν. 4957/2022, η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών όπως ορίζεται στο άρθρο 76 του ιδίου νόμου καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (Α’ 25), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα. Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χωρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής/τρια έχει ασκήσει το δικαίωμα διακοπής φοίτησης πριν από έναρξη ισχύος της παρούσας, ο χρόνος αυτής της διακοπής προσμετράται στην ανώτατη χρονική περίοδο των δύο (2) ετών, την οποία δικαιούται.

3. Σε όσες περιπτώσεις στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ως αρμόδιο όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν υπάρχει στο Τμήμα (π.χ. σε μη αυτοδύναμα Τμήματα), αρμόδια είναι η οικεία Συνέλευση.

4. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

5. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr