Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Συνεδρίαση με αρ. 331/17-12-2014 λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.23 του α.2. Ν2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α'195/06.09.2011) που επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν. 4076/2012,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus / ΚΑ1 2014-2015», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, για την παροχή έργου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω :

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Στόχοι του προγράμματος Erasmus:

- ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας, της αριστείας στον τομέα της καινοτομίας και της διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω βελτιωμένης διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων ενδιαφερόμενων

- βελτίωση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων στις χώρες του προγράμματος και τις χώρες εταίρους στον τομέα της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποστηρίζοντας την εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις χώρες του προγράμματος και τις χώρες εταίρους και της στοχευμένης ανάπτυξης δυνατοτήτων στις χώρες εταίρους

- βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κυρίως όσον αφορά τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια κοινωνία συνοχής,

ιδίως μέσω αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας

- προώθηση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου μάθησης σχεδιασμένου να συμπληρώνει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω βελτιωμένης πολιτικής συνεργασίας, καλύτερης χρήσης εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης της ΕΕ και διάδοσης καλών πρακτικών, και η ευαισθητοποίηση για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό χώρο

- βελτίωση της ελκυστικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως

- η υποστήριξη της διεθνοποίησης, της ελκυστικότητας και του εκσυγχρονισμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός Ευρώπης για την αναπτυξιακή προώθηση των Χωρών Εταίρων.

- βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και η προαγωγή της μεγάλης γλωσσικής ποικιλομορφίας και διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης της ΕΕ

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις:

- Κινητικότητα φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές (SMS) ή πρακτική άσκηση (SΜΡ)

- Κινητικότητα προσωπικού στο εξωτερικό για διδασκαλία (SΤΑ) ή επιμόρφωση (SΤΤ)

- Οργάνωση της κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού και δράσεων δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων (δημοσιότητα, οργάνωση διαδικασιών επιλογής, συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη, αξιολόγηση εκθέσεων, έλεγχος συμμόρφωσης με τον EUC, απεικόνιση-αξιολόγηση-διάδοση αποτελεσμάτων κ.λπ.).

- αύξησης των ικανοτήτων, της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης του Ιδρύματος ώστε να μπορεί να προσφέρει δραστηριότητες και προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, εντός και εκτός της Ευρώπης

- εξασφάλισης καλύτερης αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό.

- ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να χτίσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν αίσθημα ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και ευρωπαϊκής ταυτότητας

- βελτίωσης των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις ξένες γλώσσες

Πρόσθετα θα πραγματοποιηθούν:

- Προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών διευθετήσεων, της επιλογής των συμμετεχόντων, της σύναψης συμφωνιών με εταίρους και συμμετέχοντες, της γλωσσικής/ διαπολιτισμικής προετοιμασίας και της προετοιμασίας αναφορικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους)·

- Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, της τυπικής αναγνώρισης, όπου εφαρμόζεται, των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς και της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων που προκύπτιν).

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:

1. Ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη της κινητικότητας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών και προσωπικού - Διοργάνωση Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας - Δημιουργία ηλεκτρονικού και έντυπου Καταλόγου Ε0Τ5 των Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΠΘ»

Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

• Γνώση τουλάχιστον 3 ξένων γλωσσών εκ των οποίων η αγγλική σε επίπεδο 02 (PROFICIENCY- άριστη γνώση), η δεύτερη σε επίπεδο 01 ή 02 και η τρίτη σε επίπεδο Β2

• Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

• Γνώση στη χρήση Η/Υ

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τόπος εκτέλεσης έργου: Κομοτηνή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr