Το ΔΠΘ αποκτά «Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή»

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης: Γραφείο συνηγόρου του φοιτητή αποκτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΔΠΘ Αλέξανδρου Πολυχρονίδη με πρωτοβουλία και ενέργειες της Αντιπρυτάνεως ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, Καθηγήτριας, Ζωής Γαβριηλίδου.

Η σύσταση και συγκρότησή του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του καθώς και ο υπεύθυνος Καθηγητής.

Η απόφαση για τη Σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σύμφωνα με το ΦΕΚ ορίζει τα εξής:

Συνιστάται στο Δ.Π.Θ. αυτοτελές Γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή». Σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι Καθηγητής ή ομότιμος Καθηγητής του Ιδρύματος και ορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα,να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον Καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα τουδημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπως ισχύει.

Αν ο Συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία Καθηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.

Το αυτοτελές γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή υποστηρίζεται γραμματειακά από προσωπικό το οποίο τοποθετείται σε αυτό με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

ΔΠΘ: Πότε φτάνει το λεωφορείο σε κάθε στάση από και προς την Πανεπιστημιούπολη με ακρίβεια λεπτού

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr