ΔΠΘ: Απόφαση που ανατρέπει δεδομένα στη μεταφορά φοιτητών

Αναρμόδιο το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής να καθορίζει τη γραμμή των τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά φοιτητών καθώς και των στάσεων για τα λεωφορεία αυτά από την πόλη της Κομοτηνής προς την Πανεπιστημιούπολη.

Μία απόφαση που ανατρέπει δεδομένα στο συγκοινωνιακό έργο μεταφοράς φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι αυτή που έλαβε πρόσφατα ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για απόφαση που δικαιώνει την προσφεύγουσα εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., αφού κρίνει ότι το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής είναι αναρμόδιο να καθορίζει τη γραμμή των τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά φοιτητών καθώς και των στάσεων για τα λεωφορεία αυτά από την πόλη της Κομοτηνής προς την Πανεπιστημιούπολη.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το Δ.Π.Θ. προκήρυξε βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016 διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην οποία συμμετείχε και το Αστικό ΚΤΕΛ.

Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Γραφείο Γενικού Τουρισμού Δολιανίτης Ι. Δημήτριος» η οποία ανέλαβε τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. από την πόλη της Κομοτηνής προς την Πανεπιστημιούπολη και αντιστρόφως με τουριστικά λεωφορεία. Στη συνέχει το Δ.Π.Θ. κατέθεσε στο Δήμο Κομοτηνής το υπ' αριθμ. πρωτ. 26721/995/19.1.2018 έγγραφό του με το οποίο ζητούσε να οριστεί και να του παραχωρηθεί η χρήση στάσεων προς επιβίβαση και αποβίβαση φοιτητών για το έτος 2018 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μίσθωση μεταφορικών μέσων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμη άδεια για τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Κομοτηνής εξέδωσε την υπ' αριθμ. 4/2018 απόφασή του με την οποία καθορίστηκαν στάσεις επιβίβασης-αποβίβασης φοιτητών του Πανεπιστημίου σε δύο διαδρομές (1η διαδρομή και 2η διαδρομή) και παραχωρήθηκε η χρήση τους στο Δ.Π.Θ. 

1η Διαδρομή

Αφετηρία από Παλιά Νομική - στάση ΔΠΘ

Παλιά Πρυτανεία – στάση

Cosmopolis – στάση

Πανεπιστημιούπολη – Τέρμα

Πανεπιστημιούπολη – Αρχή

Cosmopolis – στάση

Σοφούλη – στάση (Παναγία) στάση ΔΠΘ

Παλιά Νομική (τέρμα) στάση ΔΠΘ

2η Διαδρομή

Αφετηρία Παλιά Πρυτανεία (Τσανάκλειος)

Υψηλάντου στάση ΙΚΑ

Μεταλλουργική 5ο Χιλ. Κομοτηνής- Ιάσμου. Τέρμα

Μεταλλουργική 5ο Χιλ. Κομοτηνής- Ιάσμου. Αρχη

Υψηλάντου Στάση ΙΚΑ

Παλιά Πρυτανεία τέρμα.(Τσανάκλειος)

Κατά της υπ' αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, το Αστικό ΚΤΕΛ άσκησε ενώπιον του Συντονιστή ΑΔΜΘ την από 12.2.2018 προσφυγή της. Ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ εξέδωσε την προσβαλλόμενη με αριθμό 4517/5.4.2018 απόφασή του, με την οποία απέρριψε την από 12.2.2018 προσφυγή κατά της υπ' αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, με συγκεκριμένη αιτιολογία. Κατά της ως άνω απόφασης προσέφυγε ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. με την κρινόμενη προσφυγή της η εταιρεία με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής» για τους σ’ αυτήν αναφερόμενους λόγους.

Η απόφαση της ειδικής επιτροπής

Η ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης έκρινε ότι αναρμοδίως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής καθόρισε με την υπ' αριθμ. 4/2018 απόφασή του τη γραμμή των τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά φοιτητών καθώς και των στάσεων για τα λεωφορεία αυτά από την πόλη της Κομοτηνής προς την Πανεπιστημιούπολη και αντίστροφα δεδομένου ότι με την διάταξη του 94 παρ. 2 του ν. 3852/2010 στην αρμοδιότητά του ανήκει ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών τις οποίες διενεργεί μόνο η εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ (μέχρι 31.12.2019 κατ' άρθρο 2 του ν. 2639/2001) δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης της. Εξάλλου μόνο κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης δύναται να οριστεί χώρος στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων και τούτο για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Η επιτροπή έκανε ομόφωνα αποδεκτή την από 27-4-2018 προσφυγή της εταιρείας Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής.  

Θυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή ανάθεσης του μεταφορικού έργου των φοιτητών και μετά από διαγωνιστική διαδικασία από το Πανεπιστήμιο σε ιδιώτη, ανέκυψαν προβλήματα σχετικά με την παραχώρηση των στάσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δεδομένου ότι οι στάσεις είναι ήδη παραχωρημένες στο Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., το οποίο έχει συμβληθεί ως φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου με το Δήμο Κομοτηνής.

Πηγή: Χρόνος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr