Γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου, για την αντιστοιχία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαβίβασε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Σπ. Ταλιαδούρου.

Η απάντηση έχει ως εξής:

Απαντώντας στην Ερώτηση 4086/30-10-2014, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπύρος Ταλιαδούρος με θέμα: « Αντιστοιχία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», και κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η διαδικασία για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α'), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 47 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α') και τα άρθρα 38-39 του ν. 4301/07-10-2014 (ΦΕΚ 223 Α').

Ειδικότερα, με τις παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 και 7 του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 προβλέφθηκε ότι: «Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. πρωτ. 108924/Β1/11-07-2014 έγγραφο του ζήτησε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), τη διατύπωση της σχετικής γνώμης. Εν συνεχεία η γνώμη της ΑΔΙΠ ελήφθη στην αριθμ. 3/30-7-2017 συνεδρίασή της και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. πρωτ. 1782/05-08-2014 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής.

Με την ανωτέρω διαδικασία εκδόθηκε τελικά η αριθμ. 139804/04-09-2014 (Β'2492) Υπουργική Απόφαση για τις αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Ειδικότερα με την παρ. 43 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης προβλέφθηκε ότι αντίστοιχα είναι τα Τμήματα: "«Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις."

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος δε διαθέτει θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών και συνεπώς απονέμει στους αποφοίτους του ενιαίο τίτλο σπουδών «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος». Με βάση την ανωτέρω διατύπωση της απόφασης και την εν γένει διάρθρωση των υπολοίπων Τμημάτων της προαναφερόμενης ομάδας, προκύπτουν οι παρακάτω επιμέρους ομάδες αντιστοίχισης: (α) ομάδα: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος) και Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (β) ομάδα: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) και Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και (γ) ομάδα: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για την κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο περιορισμός της αντιστοίχισης συγκεκριμένης κατεύθυνσης είχε τεθεί και στις προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις για τις αντιστοιχίσεις των πανεπιστημιακών Τμημάτων και συγκεκριμένα στην αριθμ. πρωτ. 67859/Β1 /5-7-2006 (Β'874) και στην 139804/Β1/4-9-2014 (Β'2492). Συνεπώς, μετεγγραφές ή μεταφορές θέσεων από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν ήταν επιτρεπτές στο παρελθόν, αλλά ούτε και σήμερα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η ερώτηση έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Αντιστοιχία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 43 της υπ1 αριθμ. 139804/Β1/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε μετά την γνώμη της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 3/30.7.2014 Συνεδρίασή της αντίστοιχα θεωρούνται τα Τμήματα "«Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνεις."

Ειδικότερα, το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αντίστοιχα μεταξύ τους, όπως προκύπτει τόσο από τα προγράμματα σπουδών τους όσο και από τους θεσμοθετημένους τομείς που λειτουργούν στα Τμήματα αυτά. Μέχρι σήμερα, άλλωστε γινόντουσαν κανονικά μετεγγραφές φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων αυτών.

Παρά τα ανωτέρω όμως, η ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπει την μεταφορά θέσης εισαγωγής (μετεγγραφής) από το ένα Τμήμα στο άλλο.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Υπουργός:

-Για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή από το το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι είναι αντίστοιχα;

-Προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτραπούν οι μετεγγραφές μεταξύ των αντιστοιχών αυτών Τμημάτων;

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr