Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα σημαντική μείωση του αριθμού τόσο των διδασκόντων όσο και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τη  δραματική μείωση των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισμού του,  αποφασίζει ομόφωνα ζητήσει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:


1. Να γίνουν σεβαστές οι θέσεις που εγγράφως γνωστοποίησε το Ίδρυμα αναφορικά με τον ανώτατο αριθμό εισακτέων που είναι δυνατό, με ακαδημαϊκά κριτήρια, να σπουδάζουν στο ΑΠΘ.
2.  Να μη   φαλκιδεύεται ο αριθμός αυτός με υπεράριθμους εισακτέους από ποικίλες πηγές.
Επιπλέον επισημαίνει  ότι :
1.  Η μεγάλη αύξηση των εισαγόμενων στα Τμήματα του ΑΠΘ, ιδιαίτερα με  τις ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, θα προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών ή και αδυναμία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει τους εισαγόμενους φοιτητές, ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια με αντισταθμιστικά μέτρα οικονομικής φύσης (υποτροφίες, φορολογικές και άλλες ελαφρύνσεις) και μέτρα υποστήριξης. =