«Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης

«Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης

Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσει για πρώτο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός».

Στο Π.Μ.Σ. “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” γίνονται δεκτοί για απόκτηση Μ.Δ.Ε. πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχιούχοι σχολών Θετικών Επιστημών με ισχυρό υπόβαθρο στην πληροφορική ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Επιπροσθέτως, στο ΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί που έχουν επαρκείς γνώσεις της Ελληνικής.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας/ μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα γνώση της Ελληνικής (πιστοποιητικό επάρκειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν προέρχονται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, αλλά προέρχονται από τα προαναφερόμενα τμήματα και δεν διαθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο σε βασικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν βαθμό πτυχίου 6,5 (Λίαν καλώς) και άνω.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε είκοσι (20). Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση από 6/4/2015 έως 15/5/2015.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Κατάθεση αιτήσεων: Από 6/4/2015 έως 15/5/2015

Ημερομηνίες συνεντεύξεων:Πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2015

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη,

Θεσσαλονίκη 54124, τηλ. 2310-998930, 2130998420-36, fax 2310-998310, email pms_info @csd.auth.gr) στην οποία υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.csd.auth.gr) και του ΠΜΣ (http://mtpx.csd.auth.gr).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).
 • Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Δύο φωτογραφίες
 • Παράβολο 60 € (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής τηλ: 2310998930, 2310998436, 2310998420).