Επιστολή στον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά απέστειλαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπ[ιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία απαντούν στην ερώτηση δεκαοκτώ (18) βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου   με θέμα: "το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να δίνεται σε όλους τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας".

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξοχότατε κ. Υπουργέ,

με αφορμή την ερώτηση δεκαοκτώ (18) βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς εσάς με θέμα: "το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να δίνεται σε όλους τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας", όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά, επειδή, κατά τη γνώμη μας, οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές προφανώς δεν είχαν πλήρη ή επαρκή ενημέρωση.

Στο κείμενο της ερώτησης διατυπώνεται η άποψη ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή τάχα: "επέλεξε να κατοχυρώσει το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μέσω της διάσπασης του προγράμματος σπουδών και του πτυχίου, υπονομεύοντας έτσι το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του. Γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (ΠΕ02) κατοχυρώνουν μόνο όσοι απόφοιτοι έχουν επιλέξει το πρόγραμμα σπουδών που κατοχυρώνει το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας".

1. Τα Τμήματα Φιλολογίας (όπως και άλλα παρόμοια) δεν είναι μόνο καθηγητικές, δηλαδή παραγωγικές, σχολές, αλλά κυρίως επιστημονικές (στην Ελλάδα κακώς έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι υπάρχουν Τμήματα των ΑΕΙ που δεν εκπαιδεύουν επιστήμονες αλλά καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης).

2. Μέχρι και πριν από τον νόμο 4186/2013 οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων είχαν αυτοδίκαια και αυτόματα τη δυνατότητα διορισμού τους στη Μέση Εκπαίδευση, επειδή παρακολουθούσαν μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής με παράλληλη πρακτική άσκηση σε σχολεία. Ο συγκεκριμένος όμως νόμος απέκλεισε αρκετά πτυχία Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών από την αυτοδίκαιη αυτή αναγνώριση (π.χ. από τα οκτώ (8) Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τα πτυχία των επτά (7) αποκλείστηκαν από την αυτοδίκαιη και αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και μόνο το πτυχίο ενός Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής κατοχύρωνε τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια).

3. Την αφαίρεση διά νόμου (4186/2013) της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία συγκεκριμένων Τμημάτων και Σχολών δεν ακολούθησε κάποια πρόταση για μια ενιαία λύση στο πρόβλημα, το οποίο θα ανέκυπτε κατά την εφαρμογή του νόμου. Επομένως, κάθε Πανεπιστήμιο, κάθε Σχολή και κάθε Τμήμα κλήθηκε εκ των πραγμάτων να αντιμετωπίσει το θέμα. Ειδικά, το Τμήμα Φιλολογίας και η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μετά από εξαντλητικές συζητήσεις σε αρκετές συνελεύσεις και με νόμιμες διαδικασίες διαμόρφωσαν άποψη και κάθε Τμήμα κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα, αν οι φοιτητές δεν υπονόμευαν σταθερά και συστηματικά τη νομιμότητα των Συνελεύσεων του Τμήματος με τη βίαιη και παράτυπη/παράνομη παρουσία τους, πιθανόν η πρόταση να ήταν ακόμη πιο βελτιωμένη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες.

4. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου ως επιστήμονα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και αυτό του εκπαιδευτικού στη Μέση Εκπαίδευση με τον κωδικό ΠΕ02. Η προαιρετική επιλογή να παρακολουθήσει ή όχι η φοιτήτρια ή ο φοιτητής μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής με κανένα τρόπο δεν υπονομεύει το μέλλον όλων των αποφοίτων του Τμήματος. Απεναντίας, λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι στο Τμήμα μας φοιτούν και άτομα που έχουν ήδη αποκτήσει πτυχίο από άλλο Τμήμα με το οποίο κατοχυρώνουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (π.χ. από Παιδαγωγικές Σχολές)· φοιτούν επίσης συνταξιούχοι, αλλοδαποί, ομογενείς, ή άτομα που δεν ενδιαφέρονται να διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ στη Μέση Εκπαίδευση, λόγω διαφορετικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

5. Όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που κατοχυρώνει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, χωρίς κανένα αριθμητικό περιορισμό, και να αποκτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Η δημοκρατική αυτή επιλογή δεν έχει στόχο τη διάσπαση του πτυχίου αλλά αντιθέτως προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σε όσους φοιτητές δεν επιθυμούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για διάφορους λόγους που προαναφέρθηκαν. Αλλά ακόμη και αυτοί, αν στο μέλλον θελήσουν για οποιονδήποτε λόγο να αποκτήσουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, υπάρχει πρόβλεψη σε επίπεδο Φιλοσοφικής Σχολής να την αποκτήσουν χωρίς δίδακτρα.

6. Δεν είναι το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εκείνο που ωθεί "τους αποφοίτους αναπόφευκτα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε επί πληρωμή σεμινάρια και κάθε είδους ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης, με αμφίβολη την αναγνώρισή τους", αλλά ο τρόπος διορισμού των αποφοίτων στη Μέση Εκπαίδευση με μόρια μέσω ΑΣΕΠ (εφόσον τελικά εφαρμοστεί μια παρόμοιου είδους μοριοδότηση). Το πανεπιστήμιο ασφαλώς και οφείλει να παρέχει τέτοιου είδους προγράμματα για την επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση των αποφοίτων του, αλλά και των συναδέλφων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πανεπιστήμιο όμως δεν καθορίζει τον τρόπο διορισμού και, συνεπώς, δεν μπορεί να ευθύνεται για την άμεση σύνδεση αυτών των κάθε είδους προγραμμάτων με τον διορισμό μέσω ΑΣΕΠ.

7. Η ενότητα του φοιτητικού σώματος σε καμία περίπτωση δεν διασπάται ως προς την αξία του πτυχίου, αφού όλοι ανεξαιρέτως οι απόφοιτοι είναι φιλόλογοι και το πτυχίο του Τμήματος είναι ενιαίο ακαδημαϊκά και επαγγελματικά για όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου δεν ταυτίζονται αποκλειστικά και μόνο με τον κλάδο των Φιλολόγων της Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΕ02).

8. Τέλος, προφανώς και δεν φέρει ευθύνη το πανεπιστήμιο για την υπονόμευση του επαγγελματικού μέλλοντος των αποφοίτων του. Το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων έχει ήδη υπονομευθεί πολλαπλώς από τις άστοχες πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών: μαζική εισαγωγή στα πανεπιστήμια, μετεγγραφές, δραστική μείωση διορισμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, περικοπές στον προϋπολογισμό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων, ανυπαρξία χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων κυρίως για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αδυναμία απορρόφησης των επιστημόνων φιλολόγων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας σχετική με το επιστημονικό αντικείμενό τους, εκτός από τον διορισμό μέσω ΑΣΕΠ στη Μέση Εκπαίδευση κ.ο.κ.

Εξοχότατε κ. Υπουργέ,

ευελπιστούμε ότι με όσα εκθέσαμε παραπάνω σας ενημερώνουμε επαρκώς σχετικά με την απόφαση του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και με την ερώτηση των δεκαοκτώ (18) βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που αφορά την κατοχύρωση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Παρά ταύτα, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι η νομοθεσία πάσχει ή "υπονομεύει" καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αξία του πτυχίου του ελληνικού πανεπιστημίου θα μπορούσε (είναι άλλωστε στη διακριτική της ευχέρεια) να αναστείλει την ισχύ του νόμου και να νομοθετήσει σχετικά. Άλλωστε, η αναστολή ισχύος του νόμου θα ήταν ευκταία, εφόσον η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο ζήτημα αυτό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή,

Τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας

Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής

Αντωνιάδης Θεόδωρος, Λέκτορας

Αραμπατζίδου Λένα, Επίκ. Καθηγήτρια

Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Βαρελάς Λάμπρος, Επίκ. Καθηγητής

Βασιλειάδη Μάρθα, Λέκτορας

Βάσσης Ιωάννης, Καθηγητής

Γιαβής Κώστας, Επίκ. Καθηγητής

Γιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Θεοδωροπούλου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Ιατρού Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Καπλάνης Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής

Καραλή Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Κοτζάμπαση Σοφία, Καθηγήτρια

Κουρεμένος Θεόκριτος, Καθηγητής

Κουτσογιάννης Δημήτρης, Αν. Καθηγητής

Κυριαζής Δώρης, Επίκ. Καθηγητής

Κυριάκου Πουλχερία, Καθηγήτρια

Λάμαρη Άννα, Λέκτορας

Λιανέρη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια

Μαρκομιχελάκη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια

Ματθαίος Στέφανος, Επίκ. Καθηγητής

Μαυρουδής Aιμίλιος, Καθηγητής

Μικέ Μαρία, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα

Μπακογιάννης Μιχαήλ, Λέκτορας

Ναούμ Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια

Νικήτας Δημήτριος, Καθηγητής

Νούσια Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Παπαγγελής Θεόδωρος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής

Παπαδοπούλου Θάλεια, Αν. Καθηγήτρια

Παπαναστασίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία, Επίκ. Καθηγήτρια

Ρεβυθιάδου Ανθή, Αν. Καθηγήτρια

Ρεγκάκος Aντώνιος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής

Σιμελίδης Χρήστος, Λέκτορας

Σιστάκου Εβίνα, Αν. Καθηγήτρια

Σταυρακοπούλου Σωτηρία, Αν. Καθηγήτρια

Σταύρου-Σηφάκη Μελίτα, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα

Σωτηρούδης Παναγιώτης, Καθηγητής

Τάντος Αλέξανδρος, Λέκτορας

Ταξίδης Ηλίας, Λέκτορας

Τζιτζιλής Χρήστος, Καθηγητής

Τζιφόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Τικτοπούλου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια

Τρομάρας Λεωνίδας, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα

Τσαγγάλης Χρήστος, Καθηγητής

Τσιριμώκου Ελισάβετ, Καθηγήτρια

Τσιτσικλή Δήμητρα, Επίκ. Καθηγήτρια

Τσιτσιμπάκου-Bασάλου Eυανθία, Αν. Καθηγήτρια

Τσοχατζίδης Σάββας, Καθηγητής

Φραγκουλίδης Σταύρος, Καθηγητής

Φυντίκογλου Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

Χρηστίδης Δημήτριος, Καθηγητής

Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής