Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 2-2-2015 έως την Παρασκευή 13-2-2015. Δικαίωμα αίτησης έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) πτυχιούχοι των Τμημάτων Χημείας και Τμημάτων τα οποία έχουν συναφές προς τη Χημεία περιεχόμενο σπουδών των Σχολών Θετικών και Γεωτεχνικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος) και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και ΜΔΕ.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αποδεικτικό γνώσης μίας Ξένης Γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής).

4. Ανάτυπα εργασιών, εφόσον υπάρχουν εργασίες.

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα της αλλοδαπής μη αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στο ΔΟΑΤΑΠ και μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής θα πρέπει να προσκομίσουν και την αναγνώριση του τίτλου τους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr